We offer a full range of services

Affärsområde

Visibility & Service Design

I affärsområdet ingår Klikkicom Oy och Ottoboni Finland Oy i Finland och Klikki AB och Ottoboni Sweden AB i Sverige. Ottoboni är specialiserat på affärs- och tjänstedesign. Klikkicom och Klikki är specialiserade på medieoptimering.

Koncernen stärkte affärsområdet Visibility & Service Design genom att förvärva den svenska Ottoboni, som fokuserar på affärs- och servicedesign. I september startade Ottoboni i Finland, där företaget bildades genom att förvärva Alkuvoima East Oy:s affärsverksamhet och förena den med Citat Oy, vars namn ändrades till Ottoboni Finland.

Omsättningen för affärsområdet uppgick till 28,8 (20,0) miljoner euro 2015. Förvärvet av Ottoboni ökade omsättningen med 10,3 miljoner euro. I Klikki-koncernen minskade omsättningen på grund av mindre underleverantörsfakturering.

Rörelseförlusten uppgick till -0,7 (-0,4) miljoner euro. Resultatet försämrades av poster av engångskaraktär om -0,5 (-0,9) miljoner euro, vilka i huvudsak uppstod på grund av rationaliseringen av Ottoboni Sweden AB:s affärsverksamhet. Ottoboni Finland Oy bildades i september genom att förvärva Alkuvoima East Oy:s affärsverksamhet och förena den med Citat Oy. Klikki-koncernens resultat var positivt, men sämre än föregående års resultat i både Finland och Sverige. Mods Graphic Studio AB:s resultat var bättre jämfört med föregående år.

  20152014
Omsättning (M€) 28,8 20,0
Rörelsevinst / -förlust (M€) -0,7 -0,4
Medarbetare (i genomsnitt) 171 76

 

Content

I affärsområdet ingår Edita Publishing Oy och Sitrus Agency Oy i Finland, Sitrus Agency AB och Mods Graphic Studio AB i Sverige och Sitrus Ukraine LLC i Ukraina. Sitrus är specialiserat på innehåll och innehållsmarknadsföring, Mods Graphic Studio är specialiserat på bildbehandling och Edita Publishing är specialiserat på expertinnehåll, informationstjänster och inlärningslösningar.

Inom affärsområdet Content såldes Utbildningscentret för undervisningssektorn Educode Oy:s affärsverksamhet i maj till Edita Publishing Oy, som fortsatte utbildningsverksamheten under varumärket Educode. I september fusionerades dotterbolaget JG Communication AB med Citat AB, som bytte namn till Sitrus Agency AB. Företaget rapporteras inom affärsområdet Content. I september startade Sitrus verksamhet även i Finland, där företaget grundades genom att överföra affärsverksamheten till Utbildningscentret för undervisningssektorn Educode, vars namn ändrades till Sitrus Agency Oy. Citat Ukraina LLC bytte namn till Sitrus Ukraine LLC.

Omsättningen för affärsområdet uppgick till 38,0 (41,7) miljoner euro 2015. Omsättningen minskade mest i Sitrus Agency AB på grund av förändrade marknadsbudgets hos de största kunderna. Edita Publishing Oy:s omsättning var 0,5 miljoner euro högre än året innan.

Rörelsevinsten uppgick till 2,2 (1,3) miljoner euro. I resultatet ingick poster av engångskaraktär om -1,2 (-2,7) miljoner euro. Edita Publishing Oy:s resultat var som väntat sämre än året innan, eftersom företaget satsade på utveckling av digitala produkter och tjänster. I Sitrus Agency AB blev resultatet mycket förlustbringande på grund av rationalisering av verksamheter i samband med fusionen och en betydande kunds sparåtgärder.

  20152014
Omsättning (M€) 38,0 41,7
Rörelsevinst / -förlust (M€) 2,2 1,3
Medarbetare (i genomsnitt) 280 294

 

Campaigns & Dialogue

I affärsområdet ingår Edita Prima Oy och Seed Digital Media Oy i Finland, Edita Bobergs AB och intresseföretaget BrandSystems AB oc Edita Bobergs Forvaltings AB i Sverige. Edita Prima och Edita Bobergs är specialiserade på personaliserade trycksaker och Seed Digital Media är specialiserat på kundrelationsmarknadsföring.

Omsättningen för affärsområdet uppgick till 39,7 (46,5) miljoner euro 2015. Omsättningen i både Finland och Sverige var 15 procent lägre än året innan, vilket huvudsakligen berodde på en minskad efterfrågan på direktmarknadsförings- och generella trycksaker. Däremot var omsättningen inom flerkanalstjänster och tjänster som baserar sig på variabeldata nästan dubbelt så stor som året innan.

Rörelsevinsten uppgick till 1,3 (2,1) miljoner euro. I resultatet ingår 1,8 (3,6) miljoner euro i poster av engångskaraktär från återbäring av mervärdesskatt och försäljning av en fastighet, men även nedskrivningar av goodwill i intressebolag. Resultatet utan poster av engångskaraktär var negativt, men avsevärt bättre än året innan.

  20152014
Omsättning (M€) 39,7 46,5
Rörelsevinst / -förlust (M€) 1,3 2,1
Medarbetare (i genomsnitt) 219 253

 

Företagstyrning

Förvaltnings- och styrsystem

Nordic Morning Abp är ett finländskt publikt aktieföretag som till hundra procent ägs av finska staten. Inom förvaltningen och beslutsfattandet följer företaget finska lagar, företagets företagsordning och i tillämpliga delar rekommendationen Corporate Governance, som är en kod för styrning av börsnoterade företag.

Företagsstyrningsprinciper »

Styrelse 31.12.2015

Ledningsgrupp 31.12.2015

OM VÅRA TJÄNSTER

Digitala verktyg för bättre service

Seed Digital Media hjälper till att nå konsumenterna på rätt plats.

Lue lisää »

Lyckade kundupplevelser skapar framgång

En kundupplevelse som utvecklats med hjälp av tjänstedesign hjälper företag att överträffa konkurrenterna i den digitala verksamhetsmiljön.

Läs mer »

Lyhördhet för slutkundens behov skapar digital framgång

Att sätta slutkunden i fokus är i högsta grad verklighet och en viktig del av arbetsprocesse för Ottoboni.

Läs mer »

Kundinriktad strategi kan lyfta affären

Samarbetet mellan Klikki och Hertz är ett perfekt exempel på hur fördjupade insikter om kundbeteende och köpprocesser kan lyfta affären.

Läs mer »