Communication beyond transformation - for the good of business and people

Socialt ansvar 2015

Annika Parkkonen, HR-chef, Nordic Morning Abp

"Kärnan i vår HR-verksamhet är att stödja, inspirera och hjälpa Nordic Morning-koncernens medarbetare att lyckas i sitt arbete."

Engagemang och framgångar

Kärnan i vår HR-verksamhet är att stödja, inspirera och hjälpa Nordic Morning-koncernens medarbetare att lyckas i sitt arbete.

Hörnstenarna i vår nya HR-strategi är lärande och utveckling, ledarskap samt en kultur av inspiration.

2015

Nordic Bond 002-programmet, som startade i november 2014, fortsatte på våren med olika coachningar och avslutades med en Shark Tank-dag, där deltagarna presenterade sina nya affärsidéer. Under hösten startade gruppens mentorsfas.

Vi arrangerade även många utbildningar och coachningar, bland annat om konsten att uppträda, lateralt tänkande och facilitering.

Ledarskapsutvecklingsprogrammet för chefer som inte hör till ledningsgruppen avslutades i början av 2015. Vi fortsätter utveckla ledarskap genom att erbjuda chefsutbildning kring aktuella teman.

Under våren lanserade vi HEIMO, ett företagsinternt socialt spel. I spelet tävlar vi inte mot varandra, utan stärker och bygger samarbete och samhörighet. HEIMO segrade i koncernens interna Innovation Awards-tävling och kom med på shortlist i European Digital Communication Awards.

Förvärvet av Ottoboni i Sverige ökade antalet användare av våra personaltjänster avsevärt. Vårt strategiska HR-arbete och vårt verksamhetssätt har fått ett varmt mottagande. För enskilda medarbetare syns detta till exempel som tydligare befattningsbeskrivningar eller ökade utbildningsmöjligheter.

På försommaren startade vi projektet Employer brand, vars syfte är att stärka medarbetarnas engagemang och göra vårt arbetsgivarlöfte tydligare. Projektet fortsätter under 2016.

2016

Vi fortsätter utveckla ledarskap genom att erbjuda chefsutbildning kring aktuella teman och stödjer personalens kompetens med hjälp av utbildningar och coachningar efter behov.

The Nordic bond 002-programmet fortsätter under våren och HEIMO-spelet utökas med en ny modul. Även Employer Brand-projektet fortsätter under 2016.

Vi strävar efter en kultur av engagemang och kunnande. Om vi vinner medarbetarnas hjärtan, har vi lyckats.

Förändringsförmåga och flexibilitet som resurs

Nordic Morning undersöker hur förändringsförmågan inom koncernen, bolagen och individerna kan stärkas genom coachning.

Läs mer »

Vi lär oss våra nyckebeteenden genom spel

Vi använder ett spel för att föra in våra nyckelbeteenden i vardagen, via övningar, videor och tävlingar. Det här sättet att lära och dela är ett roligt alternativ till ytterligare en PowerPoint-presentation.

Läs mer »

Ledarskap i ständig förändring

I Nordic Morning står möten med människor och interaktion i centrum för ledarskapet. Kontinuerliga förändringar, som är typiska för kommunikationsbranschen, tar ständigt våra medarbetare utanför komfortzonen.

Läs mer »

Stöd till ungdomars projekter

Under år 2015 har vi fortsatt vårt samarbete med Mahis-programmet och stöder sju olika ungdomsprojekt.

Läs mer »

HR strategi

Ledarskap

Den ständigt föränderliga omvärlden innebär ett ökat behov av ledarskapsutveckling. Ledare behöver skapa en engagerad, kreativ och inspirerande arbetsmiljö för att nå önskvärda resultat.

För att skapa mening i arbetet i tider av ständig förändring är det viktigt att ledarna är tydliga när det gäller riktning och vision, och att de skapar förutsättningar för medarbetarna att kunna utvecklas och lyckas på jobbet. Bra ledare ser individens unika behov och har rätt verktyg för att motivera, utmana och guida sin grupp framåt. Vi ser ledarutveckling som en ständigt pågående process och en förutsättning för att utveckla vår verksamet.

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling på jobbet är nyckelfaktorer för företags och individers framgång. Vi utmanar ständigt oss själva och våra arbetsmetoder vilket skapar bra kundrelationer och hjälper till att utveckla nya erbjudanden till kunderna.

Nordic Morning bygger en företagskultur där varje medarbetare har möjlighet att lära sig något nytt varje dag och få nya idéer och nya perspektiv. Genom sammarbete med kollegor, partners och kunder letar vi ständigt efter sätt att skapa värde och kreativa lösningar, och vi utvecklar våra medarbetare på ett målorienterat och mångsidigt sätt.

Engagemang

Att attrahera och skapa lojalitet hos de främsta talangerna är en utmaning i en allt mer transparent omvärld. Genom att erbjuda intressanta projekt, kompetenta kollegor och ett lösningsorienterat arbetssätt har vi både goda resultat och starkt dragningskraft på de mest kompetenta medarbetarna i branschen.

En framgångsrik och engagerad företagskultur bidrar i hög grad till att skapa mening hos våra medarbetare. Vi lyckas med detta genom att ha en inspirerande vision, tydliga roller som bidrar till helheten samt en hög grad av självständighet och goda möjligheter att påverka och inspireras.

Våra gemensamma nyckelbeteenden

Passion for Success

Vi har en positiv attityd till att arbeta smidigt och överträffa målen. Vi utvecklar saker på eget initiativ.

Openness and Sharing

Vi vill förstå andra, samarbeta och vara en del av ett team.

Curiosity to Learn and Innovate

Vi är nyfikna. Vi vill lära oss mer om olika saker, människor och utmaningar. Vi vill även ställa frågor, ifrågasätta och utmana nuvarande handlingssätt och vara öppna inför nya handlingssätt.

Helping Customers Succeed

Vi vill betjäna kunder och andra intressentgrupper och svara upp mot deras behov. Vi koncentrerar våra resurser mot att förstå och svara upp mot kundernas behov.

Personalens könsfördelning

Anställningsform

Åldersfördelning inom personalen

Affärsområdeunder 30 år30-50 åröver 50 år
Visibility & Service Design 25% 72% 3%
Content 12% 59% 29%
Campaigns & Dialogue 7% 52% 41%
Andra 12% 38% 50%

incitament

Ledningen har ett kortsiktigt incitamentsprogram, som inte resulterade i några premier år 2015. Dessutom har koncernen haft ett långsiktigt incitamentsprogram för ledningen relaterat till åren 2013–2015, som resulterade i 21 000 euro år 2015. Det kumulativa beloppet för det långsiktiga programmet är 94 000 euro utan sociala avgifter.

Styrelsen beslutade att en del av koncernens nyckelpersoner betalas en extra engångspremie på grund av utmärkta prestationer. En del av koncernledningen fick en extra premie, vars belopp uppgick till totalt 23 000 euro. Den extra premien och 50 procent av det långsiktiga incitamentsprogrammets totala kumulativa belopp betalas under 2016.

 De upplupna incitamenten för ledningen år 2015

 EURvdÖvrig ledningsgruppTotalt
Kortsiktigt incitamentsprogram 0 0 0
Långsiktigt incitamentsprogram 5 000 16 000 21 000
Extra incitament 0 23 000 23 000
Totalt 5 000 39 000 44 000