Communication beyond transformation - for the good of business and people

Miljöansvar

Mika Ruuskanen, direktör för miljöprogrammet Green Nordic Morning

Vi minskar vår egen och våra kunders miljöbelastning

Vi minskar vår egen och våra kunders miljöbelastning genom satsningar på miljöansvariga funktioner, produkter och tjänster samt ökad miljömedvetenhet hos medarbetarna.

Vårt mål är att alla våra bolag ska ha ett certifierat miljöprogram. Koncernens produktionsanläggningar i Helsingfors och Falun är ISO 14001-certifierade, Svanenmärkta och klimatneutrala. De har också rätt att använda papprets ursprungsmärkning.

Bland koncernens kontor omfattar Green Office-systemet huvudkontoren i Helsingfors och Stockholm samt Edita Publishings, Klikkicoms och Ottoboni Finlands kontor i Helsingfors.

Vårt mål är även att öka miljömedvetenheten hos personalen, kunderna och samarbetspartner.

Ledningen av miljöansvaret baseras på koncernens miljöstrategi, policyer och certifierade miljöprogram. Chefen för miljöprogrammet Green Nordic Morning, koncernbolagens ledning samt i sista hand koncernens verkställande direktör och styrelsen svarar för frågor gällande miljöansvar.

2015

Under 2015 fortsatte de kontor som omfattas av Green Office-systemet att effektivisera användningen av kontorslokalerna.
Inom Edita Prima förbättrades energieffektiviteten genom ändringar i pappersinsamlingssystemet och användningen av lösningsmedel minskade med 47 procent. Detta berodde i huvudsak på att offsetpressar ersattes med digitala pressar.

År 2008 ställde vi upp ett mål om att vårt ekologiska fotavtryck ska vara 40 procent mindre år 2015. Vi uppnådde detta mål redan i fjol.

2016

Vårt mål är att förbättra energieffektiviteten genom att effektivisera lokalanvändningen. Vi kartlägger koncernens leveranskedjor och uppdaterar Edita Bobergs miljösystem.

En ekoeffektiv datacenterpartner

Nordic Mornings datacenterpartner Ficolo Ab:s datorer drivs med hjälp av vindkraft. Vikten av energieffektivitet och åtgärder för miljön ökar i datacentrens verksamhet.

Läs mer »

Ett klick på nätet ger också miljöpåverkan

Hanna Pihkola, forskare på Statens tekniska forskningscentral VTT i Finland.

"Det krävs mer samarbete mellan marknadens aktörer för att främja bedömningen av miljökonsekvenser under digitala tjänsters livslängd."

Läs mer »

På väg mot en effektivare mätning av koncernens digitala miljöpåverkan

Mika Ruuskanen, direktör för miljöprogrammet Green Nordic Morning:

"För närvarande kan Nordic Morning beräkna miljökonsekvenser av sina egna byråer, datorer och servrar."

Läs mer »

Stöd för Östersjön

Östersjön är ”hemmahav" för alla oss som arbetar på Nordic Morning i Sverige och Finland.

Nordic Morning stödde John Nurminens stiftelse och dess Ett Rent Östersjön-projekt i 2015.

Läs mer »

Våra miljömål

Vårt mål är att ständigt öka miljömedvetenheten hos vår personal, våra kunder och våra varu- och tjänsteleverantörer.

 • Vi publicerar resultaten av vårt miljöarbete varje år i vår företagsansvarsrapport.
 • Teman och mål för vårt miljöarbete är aktuella och tillgängliga för alla via vårt intranät.
 • Vi erbjuder våra kunder Svanenmärkta och FSC©-certifierade produkter.
 • Vi har ställt upp miljökriterier för de led i leveranskedjan som förorsakar den största miljöbelastningen. 

 

Vårt ekologiska fotavtryck är 40 procent mindre än år 2008.

 • Alla våra produktionsanläggningar och kontor använder miljömärkt el.
 • Vi har enhetliga rese- och bilpolicyer.
 • Vi har ett enhetligt sätt att beräkna utsläpp. I våra kalkyler ingår bränslen, energiförbrukning samt affärsresor och transporter.

 

Alla våra bolag har ett certifierat miljöprogram.

 • Alla våra tryckerianläggningar är ISO 14001-certifierade.
 • Alla våra kontor är WWF Green Office-certifierade.
 • Alla våra produktionsanläggningar har rätt att använda Svanenmärket.
 • Alla våra produktionsanläggningar är FSC©-certifierade.

Miljöansvar

Produkter och tjänster

Genom att välja rätt material och rätt produktionsteknik minskar vi våra produkters miljöbelastning. Vi rekommenderar användningen av internationella miljömärkningar, eftersom de är ett synligt budskap om miljöansvar.

Det nordiska Svanenmärket

Vi tar hänsyn till en trycksaks miljöpåverkan under hela produktionskedjan, ända från det att papperet tillverkas till att trycksaken levererats. Trycksaken uppfyller Svanenmärkets krav på skogsskötsel, massa- och papperstillverkning, tryckeriet och avfallshanteringen.
Nordic Mornings produktionsanläggningar har rätt att använda det nordiska Svanenmärket. Omsättningen för Svanenmärkta produkter i koncernen uppgick till cirka 1,2 miljoner euro under 2015.

Papperets ursprungsmärkning

Genom certifiering av skogar säkerställer man att skogsområdet sköts enligt avtalade kriterier och att träfiberns ursprung kan följas från skog till färdig trycksak.

Ekologiskt fotavtryck

Nordic Morning har sedan flera år kartlagt miljöbelastningen som orsakas av våra trycksaker. Detta så kallade ekologiska fotavtryck anger den miljöbelastning och det CO2-avtryck som trycksaken förorsakar. Vi använder ett datorprogram för att allt noggrannare räkna ut CO2-avtrycket för en enskild trycksak.

Kriterierna för skogsskötsel gäller bland annat

 • iakttagande av nationella lagar och internationella avtal
 • respekt för ursprungsfolkens och arbetstagarnas rättigheter
 • upprätthållande av skogarnas biologiska mångfald
 • bevarande av skogar med betydande skyddsvärden.

Processerna för att utreda papperets ursprung i Nordic Mornings produktionsanläggningar har certifierats enligt internationella referensstandarder. Därför har våra tryckerier rätt att använda märken för ansvarsfullt ursprung på produkterna de tillverkar. Omsättningen för ursprungsmärkta produkter i koncernen uppgick till cirka 1,6 miljoner euro under 2015.

Leveranskedja

Ur perspektivet miljöansvar är de mest betydande anskaffningarna i Nordic Morning sådana som gäller leveranskedjan av papper och elektricitet. Vi köper inte papper som kommer från olagliga hyggen eller från skogar med betydande skyddsvärde.

Vid anskaffningen av papper iakttar vi följande principer:

 • Vi granskar pappersleverantörernas miljöansvarsprogram och principer för virkesanskaffning.
 • Vi gynnar användningen av svanenmärkt och ursprungscertifierat papper.
 • Vi ökar mängden ursprungscertifierade pappersanskaffningar varje å (1 663 ton 2015).
 • Vi gynnar papper som tillverkas i Norden.

Nordic Mornings huvudproduktionsanläggningar använder enbart el som produceras med förnybara energikällor. Målet är att använda elektricitet som produceras med förnybara energikällor i alla koncernbolag.

Inom tryckeriverksamheten används svanenmärkta kemikalier. Rätten att använda Svanenmärket granskas alltid hos den organisation som beviljar användningsrätten innan en ny kemikalie införs.

Miljöansvar i verksamheten

Kontor

Vid kontorsarbete belastas miljön av framför allt av energi och papper samt koldioxidutsläpp från resor. År 2010 startade vi en målmedveten minskning av miljöbelastningen i koncernbolagens kontor.

Bland koncernens kontor omfattar Green Office-systemet huvudkontoren i Helsingfors och Stockholm samt Edita Publishings, Klikkicoms och Ottoboni Finlands kontor i Helsingfors. Under 2015 anslöts inga nya kontor till systemet.

Produktion

Miljösystemen i vår produktion säkerställer att miljöarbetet är systematiskt och siktar mot kontinuerlig förbättring. De säkerställer även att aktuell miljölagstiftning följs. Nordic Mornings huvudproduktionsanläggningar i Helsingfors och Falun är ISO 14001-certifierade.

Vid produktionsverksamheten är de främsta orsakerna till miljöbelastning material, energi, avfall och utsläpp från verksamheten. Vi började mäta avfallsmängderna systematiskt redan på 1990-talet. År 2015 var andelen återvinningsbart avfall cirka 93 procent. Under de tio senaste åren har mängden avfall som sorteras separat ökat, men samtidigt kan man återvinna allt fler typer av avfall.

Kassaflödet i avfallshanteringen är positivt: Vi får mer avkastning för avfallet vi säljer än vad vi betalar för avfallshanteringen.

År 2015 genomfördes förändringar i pappersinsamlingssystemet i Edita Prima för att förbättra energieffektiviteten. Energieffektiviteten ökade även genom en effektivisering av lokalanvändningen. I produktionsanläggningarna används energin förutom till maskiner och anordningar även för uppvärmning, belysning och luftkonditionering. I koncernens alla produktionsanläggningar används fjärrvärme för uppvärmning och företagens vatten kommer från kommunala vattenverk.

Edita Prima nådde klart lägre relativa användningsvolymer av lösningsmedel än tidigare. Detta berodde i huvudsak på förändringar av produktionstekniken, då äldre offsetpressar delvis ersattes med digitala pressar.

Klimatneutralitet

Hösten 2008 började Nordic Morning utreda omfattningen av koncernens totala koldioxidutsläpp. Vi ställde upp ett mål att minska utsläppen med 40 procent fram till 2015.

Tryckeriernas övergång till elektricitet från förnybara energikällor har minskat koncernens CO2-avtryck betydligt. År 2015 uppnådde Edita Prima och Edita Bobergs klimatneutralitet. Dessa företag kompenserar de återstående utsläppen genom att finansiera FN-övervakade projekt inom mekanismen för ren utveckling i Indien.

Miljömedvetenhet

Vi anser att vi som företag i kommunikationsbranschen har ett stort ansvar att öka intressegruppernas miljömedvetenhet. Vi strävar efter att de beslut som koncernens medarbetare fattar i såväl arbetet som på fritiden ska göras utifrån principerna för en hållbar utveckling.

Vi hjälper våra kunder att fatta miljövänliga beslut. På webbplatsen www.ekojulkaisu.fi berättar vi om hur miljön kan beaktas i olika skeden av planering och produktion av trycksaker.

Energi- och vattenförbrukning vid Nordic Mornings produktionsanläggningar

Electricitet (MWh)

Uppvärmning (MWh)

Vatten (m3)

Förbrukning av material vid Nordic Mornings produktionsanläggningar

Papper (ton)

Tryckfärg (ton)

Lösningsmedel (ton)

Avfallshantering vid Nordic Mornings produktionsanläggningar

Återvunnet (ton)

Återanvänt (ton)

Farligt avfall (ton)

Avfallsmängd
vid Nordic Mornings produktionsanläggningar 2015

 

CO2-utsläpp

CO2-utsläpp

(ton CO2)

  200720082009201020112012201320142015
Edita Prima Oy 2792 2792 850 860 629 576 433 373 281
Edita Västra Aros AB 300 244 311 358 355 291 211 0 0
Edita Bobergs AB 186 135
Citat AB 125 125 125 60 106 174 109 139 85
Klikki AB 99 50 38
Nordic Morning Oyj 59 59 59 51 58 66 57 56 63
Edita Publishing Oy 95 95 95 87 47 46 43 46 69
Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy 34 23 0
JG Communication Ab 112 112 112 116 68 40 32 20 14
Klikkicom Oy 30 28 36
Citat Oy 21 21 21 21 21 22 25 19 25
Mods Graphic Studio AB 10 10 10 11 12 6 14 14 14
Seed Digital Media Oy 15
Nordic Morning AB 11
Totalt 3514 3458 1583 1564 1298 1222 1088 954 796

De anställdas resor mellan hemmet och jobbet är inte inräknade.
2015: Siffrorna för Edita Prima Oy och Edita Bobergs AB är kontrollerade.

Klimatberäkningar och Green House Gas Protocol

UtsläppsklassUtsläppskälla200720082009201020112012201320142015
 
Scope 1 Direkta koldioxidutsläpp från egenägda källor (t ex tjänstebilar, uppvärmining)
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Övriga koldioxidutsläpp 6,1 6,1 6,1 15,8 13,0 0,0 37,6 8,2 0,0
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Eldningsolja 0,0 0,0 0,8 8,1 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Bensin 100,4 96,8 86,3 80,7 52,0 43,8 35,0 34,6 21,3
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Diesel 25,2 27,1 31,5 33,2 45,3 67,7 59,7 102,7 62,5
Greenhouse Gas Protocol Scope 1, totalt 131,7 130,0 124,7 137,7 117,0 111,5 132,3 145,5 83,8
 
Scope 2 Klodioxidutsläpp från indirekta energikällor
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Övriga koldioxidutsläpp 9,6 9,6 38,2 53,5 2,6 7,5 5,5 73,7 0,0
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Fjärrkyla 0,9 0,9 0,9 1,4 1,9 1,7 1,0 1,0 0,0
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Fjärrvärme 514,1 516,4 580,9 616,3 529,7 528,2 442,1 255,2 215,2
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Bra Miljöval el 2,1 2,0 8,8 6,6 5,3 4,6 3,5 0,3 0,5
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Köpt el 2036,0 2036,3 54,7 75,4 69,8 59,3 31,3 57,2 33,1
Greenhouse Gas Protocol Scope 2 2562,7 2565,2 683,5 753,2 609,3 601,2 483,4 387,4 248,8
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp, totalt 2694,4 2695,2 808,2 890,9 726,3 712,8 615,7 532,9 332,6
 
Scope 3 Övriga koldioxidutsläpp från indirekta källor
EN 17 Övriga indirekta koldioxidutsåpp Tjänsteresor: flyg 345,6 344,6 247,5 207,8 206,3 235,9 291,0 216,9 256,0
EN 17 Övriga indirekta koldioxidutsåpp Tjänsteresor: övrigt 3,6 3,7 2,2 1,7 2,4 1,8 3,8 2,1 3,8
EN 17 Övriga indirekta koldioxidutsåpp Tjänsteresor: hyrbil, taxi och privatbil 61,4 68,6 62,1 46,2 48,5 52,2 63,3 32,2 74,9
EN 17 Övriga indirekta koldioxidutsåpp Utgående godstransporter 408,2 345,7 462,5 417,2 312,9 226,9 105,7 168,3 127,1
Green House Gas Protocol Scope 3, totalt 818,8 762,6 774,3 673,0 570,1 516,8 463,8 419,5 461,8
EN 17 Indirekta Green House Gas emissions, totalt 818,8 762,6 774,3 673,0 570,1 516,8 463,8 419,5 461,8
 
Greenhouse Gas Protocol Scope 1, 2, 3, totalt 3513,2 3457,8 1582,5 1563,8 1296,4 1229,6 1079,5 952,4 794,4

SÅ HÄR MINSKAR VI VÅRT EKOLOGISKA FOTAVTRYCK

 • I tryckeribolagen använder vi el som produceras med förnybara energikällor.
 • Vi ökar effektiviteten i produktions- och kontorslokaler genom sammanslagning av verksamhetsställen.
 • Vi har avstått från den mest kolintensiva produktionsverksamheten.

 

 

 • Vi investerar i att förbättra energieffektiviteten, genom att till exempel förnya belysningssystem i produktionsanläggningarna och på huvudkontoret.
 • Vi minskar antalet resor och använder i stället videokonferenser.
 • Vi kopplar arbetsstationer till fjärravstängningssystem.
 • Vi gynnar leasingbilar som inte belastar miljön så mycket.
 • Koncernens resepolicy uppmuntrar medarbetarna till miljövänliga arbetsresor. Företagen har till exempel erbjudit medarbetarna kollektivtrafikbiljetter och hyrcyklar som erbjuds av staden.
 • Vi kompenserar koldioxidutsläpp genom att finansiera FN:s projekt inom mekanismen för ren utveckling.
 • Vi använder miljökompenserade transporttjänster i Finland.
 • Vi tillhandahåller medarbetarna utbildning i miljöfrågor.