Nordic Mornings företagsansvarsrapport följer modellen för redovisning av onoterade statsägda bolags företagsansvar (Statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik 3.11.2011, Bilaga 3) och det internationella rapporteringsinitiativet Global Reporting Initiatives (GRI) principer. Rapporten har inte certifierats. Nordic Morning har själva bedömt, att rapporten motsvarar grundnivå i GRI:s G4.

GRI-innehållsjämförelse 2015

GRI-indikatorGRI:s innehållAnmärkningar

Strategi och analys
G4-1 VD har ordet
G4-2

Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter
Strategi
Bokslutskommuniké
Företagsansvarsprogram


Organisationsprofil:
Strategi
G4-3

Organisationens namn

Strategi: Nordic Morning i korthet
G4-4 Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster Strategi: Nordic Morning i korthet
G4-5 Organisationens huvudkontor Kungseksringen 3, Helsingfors
G4-6 Antal och för denna redovisning relevanta länder där organisationen har verksamhet Strategi: Nordic Morning i korthet
G4-7 Ägarstruktur och företagsform
Förvaltnings- och styrsystem
G4-8

Marknadsnärvaro

Strategi: Nordic Morning i korthet
G4-9 Organisationens storlek
Finansiella info
Bokslutskommuniké
G4-10 Antal anställda indelade efter anställningsförhållande och anställningsavtal, region och kön Fast anställda: Sverige 446, Finland 271, Ukraina 20
Tillfälligt anställda: Sverige 7, Finland 16
G4-11

Personal som omfattas av kollektivavtal

Sverige 62 %, Finland 59 % ,Ukraina 0 %
G4-12

Organisationens leverantörskedja
Miljöansvar

Identifierad som en utvecklingsområde.
G4-13

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden avseende storlek, struktur, ägarskap eller leverantörskedja
Strategi
Bokslutskommuniké
Verksamhet

 
G4-14

Tillämpning av försiktighetsprincipen
Förvaltnings- och styrsystem
Riskhantering

Försiktighetsprincipen ingår i EU:s miljölagstiftning och den beaktas i Nordic Mornings verksamhet.
G4-15

Externa principer och andra initiativ rörande hållbarhet som organisationen stödjer
Medlemskap och certifikat

 
G4-16

Medlemskap i organisationer och intressebevakningsorganisationer
Medlemskap och certifikat

 

Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar:
Företegsansvar
G4-17 Koncernens avgränsningar
Företagsansvar: Rapportering
G4-18 Process för att definiera redovisningens innehåll

Företagsansvarsprogram: Väsentlighetsbedömning
G4-19 Identifierade väsentliga aspekter
 
Företagsansvarsprogram: Väsentliga aspekter och avgränsningar
G4-20 Avgränsning inom organisationen för väsentliga aspekter
 
Företagsansvarsprogram: Väsentliga aspekter och avgränsningar
G4-21 Avgränsning utanför organisationen för väsentliga aspekter
Företagsansvarsprogram: Väsentliga aspekter och avgränsningar
G4-22 Förändrad information från tidigare redovisningar Det finns inga ändringar
G4-23 Väsentliga förändringar från tidigare redovisningar avseende redovisningens omfattning och aspekternas avgränsningar Det finns inga väsentliga skillnader jämfört med tidigare års rapporter

Intressentengagemang
 Företagsansvarsprogram
G4-24 Intressentgrupper
Företagsansvarsprogram: Intressentgrupper
G4-25 Identifiering och urval av intressenter
Företagsansvarsprogram: Intressentgrupper
G4-26 Tillvägagångssätt för intressentengagemang
Företagsansvarsprogram: Intressentgrupper
G4-27 Viktiga frågor som lyfts av intressenter Identifierad som en utvecklingsområde

Redovisningsprofil:
Företegsansvar
G4-28 Redovisningsperiod  Företagsansvar: Rapportering
G4-29 Datum för senaste redovisning  Företagsansvar: Rapportering
G4-30 Redovisningscykel  Företagsansvar: Rapportering
G4-31 Kontaktinformation gällande hållbarhetsredovisningen  Företagsansvar: Rapportering
G4-32 GRI-index  
G4-33 Policy gällande externt bestyrkande  

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsstruktur och sammansättning Förvaltnings- och styrsystem

G4-34 Bolagsstyrningsstruktur och utskott 
G4-35 Delegering av ansvar Företagsansvar: Styrning
G4-36 Ansvariga personer Företagsansvar: Styrning
G4-38 Styrelsens sammansättning 
Styrelse
G4-39 Styrelseordförandens ställning Styrelse
G4-40 Val av styrelse 
G4-41

Undvikande av intressekonflikter

Styrelsens roll vid definitionen av organisationens syfte, värden och strategi Förvaltnings- och styrsystem Företagsansvar

G4-42

Styrelsens roll vid definitionen av organisationens syfte, värden och strategi

 

Bedömning av styrelsens kompetens och prestation Förvaltnings- och styrsystem Styrelse

G4-43

Styrelsens kompetens

G4-44

Bedömning av styrelsens kompetens och prestation

 

Styrelsens roll vid riskhantering Förvaltnings- och styrsystem Företagsansvar

G4-45 Styrelsens roll vid identifiering och hantering av risker
G4-47 Riskbedömningsfrekvens

Arvodering och incitament Förvaltnings- och styrsystem Socialt ansvar

G4-51 Styrelsen och högsta ledningens ersättning
G4-52 Bonussystem

Affärsverksamhetens etik
 Affärsetisk kod Företagsansvar
G4-56

Värden och affärsprinciper

G4-57 Rådgivning rörande verksamhetens etik och lagenlighet
G4-58 Rapportering av misstänkta missbruksfall

Beskrivning av ledningssätt
Allmän beskrivning av ledningssätt (DMA), Förvaltnings- och styrsystem
Företagsansvarsprogram

Ekonomiskt ansvar 

Aspekt: Ekonomiska resultat Ekonomiskt ansvar

G4-EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde
G4-EC2 Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen
Företagsansvar
Miljöansvar
G4-EC3

Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden
Förvaltnings- och styrsystem
Bokslut

 
G4-EC4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn Inget finansiellt stöd från staten under rapporteringsperioden

Miljöansvar

Aspekt: Material Miljövansvar

G4-EN1 Materialanvändning i vikt eller volym  
G4-EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning Kartonger (58 ton år 2015) och returpapper (8 ton år 2016).

Aspekt: Energi Miljöansvar

G4-EN3 Direkt energianvändning  
G4-EN4 Indirekt energianvändning Bränsleförbrukning som en del av beräkningen av klimatavtryck
G4-EN5 Energiintensitet Energiförbrukning vid Nordic Mornings produktionsanläggningar
0,37 MWh/t euro år 2015
2,7 MWh/ton papper år 2015
G4-EN6 Reducering av energianvändning Följande åtgärder för förbättrad energieffektivitet har genomförts i Edita Prima Ab:
Under 2014 byttes tryckluftkompressorn inom produktionen ut till en energieffektivare modell. Energibesparing på årsnivå cirka 175 MWh.
Under 2014 byttes belysningen i kontoren ut till LED-belysning. Energibesparing på årsnivå cirka 90 MWh.
Under 2011 förnyades belysningssystemet i fabrikssalen. Energibesparing på årsnivå cirka 900 MWh.
G4-EN7 Minskningar i energibehovet för produkter och tjänster

Insatserna finns listade i rutan "Så här minskar vi vårt ekologiska fotavtryck".

Minskningar i energibehovet rapporteras inte.

Aspekt: Vatten Miljöansvar

G4-EN8 Total vattenanvändning per källa  

Aspekt: Biologisk mångfald Miljöansvar

G4-EN12 Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter och tjänster på den biologiska mångfalden i skyddade områden, samt områden med hög biodiversitet utanför skyddade områden Upprätthållande av ett due dilligence-system för att utreda träfiberns ursprung.

Aspekt: Utsläpp Miljöansvar

G4-EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1)
G4-EN16 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2)  
G4-EN17 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)  
G4-EN18 Utsläppsintensitet av växthusgaser

Växthusgasutsläpp/omsättning
2014: 8,9 ton CO2/miljoner euro
2015: 8,4 ton CO2/miljoner euro

Växthusgasutsläpp/person
2014: 1,5 ton CO2/person
2015: 1,4 ton CO2/person
 

G4-EN19 Reducering av utsläpp av växthusgaser Följande åtgärder för att minska koncernens växthusgasutsläpp har utförts:
Under 2009 övergick Edita Prima Ab till el som uteslutande produceras från förnybara energikällor. De kalkylmässiga CO2-utsläppen minskade med över 1 900 ton per år.
Under 2012 övergick Edita Prima Ab och Edita Publishing till klimatkompenserade transporttjänster. De kalkylmässiga CO2-utsläppen minskade med över 100 ton per år.

Aspekt: Avfall och avloppsvatten Miljöansvar

G4-EN23 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod  

Aspekt: Produkter och tjänster Miljöansvar

G4-EN27 Omfattningen av åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster  

Aspekt: Efterlevnad

G4-EN29 Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktioner till följd av överträdelser av miljölagstiftning och -bestämmelser Det förekom inga böter eller påföljder under år 2015.

Aspekt: Transport Miljövansvar

G4-EN30 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material som används i organisationens verksamhet, inklusive medarbetarnas arbetsresor/tjänsteresor I koldioxidberäkningarna ingår CO2-utsläpp från transporter.


Socialt ansvar
GRI bilaga
 
Personal och arbetsvillkor

Aspekt: Anställning Socialt ansvar GRI bilaga

G4-LA1 Totalt antal och procentandel av nyanställd personal samt personalomsättning, uppdelad efter åldersgrupp, kön och region.

Antal anställda som slutat på grund av omstruktureringsåtgärder: Sverige 28, Finland 39, Ukraina 0
Antal externt rekryterade personer: Sverige 66, Finland 52, Ukraina 5
Personalomsättning per land: Sverige 0,61, Finland 0,1, Ukraina 0,08
Andel av man och kvinnor som slutat per land: Finland, man 57 %, kvinnor 43 %, Sverige, man 52 %, kvinnor 48 %, Ukraina, man 83 %, kvinnor 17 %

G4-LA2 Förmåner som ges till heltidsanställd personal och som inte omfattar tillfälligt anställda eller deltidsanställda. Informationen ska ges för varje större verksamhet.

Alla förmåner som erbjuds heltidsanställda i organisationen erbjuds även medarbetare med tillfällig anställning eller deltidsanställda på alla platser.

Aspekt: Relationer mellan anställda och ledning Socialt ansvar GRI bilaga

G4-LA4 Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksamheten, med upplysning om huruvida detta är specificerat i kollektivavtal

Sverige: 2 månader om upp till 25 anställda kan vara övertaliga, 4 månader om 26-100 anställda kan vara övertaliga, 6 månader om fler än 100 anställda kan vara övertaliga.

Finland: Vid alla organisatoriska förändringar som har direkt inflytande på de anställdas arbete skall arbetsgivaren inbjuda arbetstagarrepresentanterna till förhandlingar, med en skriftlig inbjudan fem dagar före förhandlingarna. Vid organisatoriska förändringar som kan leda till uppsägningar av färre än 10 anställda skall en förhandlingsperiod om två veckor tillämpas. Vid organisatoriska förändringar som kan leda till uppsägningar av fler än 9 anställda skall en förhandlingsperiod om sex veckor tillämpas.

Aspekt: Hälsa och säkerhet i arbetet GRI bilaga

G4-LA5 Andel av personalstyrkan (i procent) som är representerad i formella och för ledning och personal gemensamma kommittéer för hälsa och säkerhet, som bistår med övervakning och rådgivning om program för hälsa och säkerhet Varje bolag har en arbetarskyddskommitté. Andel av personalrepresentanter i arbetarskyddskommittéerna är under 25 % av totalt antal personal.
G4-LA6 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor efter region och kön

Antal olycksfall i arbetet: Sverige 2, Finland 5
LTIF1 (lost time injury frequency up to 1 day): Sverige 0, Finland 0
LTIF3 (lost time injury frequency up to 3 days): Sverige 0, Finland 10,22

G4-LA7 Anställda som arbetar med arbetsuppgifter med en hög frekvens och risk för vissa sjukdomar

Anställda som arbetar vid tryckpressar har högre incidens eller ökad risk för arbetsrelaterade sjukdomar. Det finns 78 medarbetare i Finland och 58 i Sverige med sådana arbetsuppgifter.

Aspekt: Utbildning Socialt ansvar GRI bilaga

G4-LA9 Genomsnittligt antal och utbildningstimmar per anställd och år, fördelat efter kön och personalkategorier

Sverige 27, Finland 7, Ukraina 63, koncernen 21

G4-LA10 Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda vid anställningens slut
Socialt ansvar
 
G4-LA11 Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling 67,6 procent av medarbetarna deltog i minst ett utvecklingssamtal med sin chef.

Aspekt: Mångfald och jämställdhet

G4-LA12

Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer
Socialt ansvar

Ledningsgruppen: Fyra män och fyra kvinnor. 50 procent av medlemmarna är kvinnor. Åldern varierar mellan 43–58 år, medelvärdet är 48,5 år.
Styrelsen: Två män, fyra kvinnor. 66 procent av medlemmarna är kvinnor. Åldern varierar mellan 43–57 år, medelvärdet är 49,3 år.

 
Samhälle

Aspekt: Mutor och antikorruption Code of Business Ethics

G4-SO4 Procentandel av anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption