Communication beyond transformation - for the good of business and people

 

Företagsansvarsprogram

Vi vill vara föregångare inom kommunikation

Nordic Mornings program för företagsansvar innehåller tre delområden: ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar. Våra värdeord – förnyelse, respekt och ansvar – stödjer programmet, som också är integrerat i koncernens strategi.

Vi utvecklade vårt program för företagsansvar år 2010. En viktig del i utvecklingsarbetet var att ta reda på intressentgruppernas förväntningar. I en personalenkät ställdes frågor om medarbetarnas förväntningar, medan förväntningarna i koncernbolagens ledningar framkom genom intervjuer.

Som en del i 2010 års utvecklingsprojekt för ett program för företagsansvar valde vi ut de mest relevanta kriterierna på företagsansvar, nämligen de där Nordic Morning vill vara föregångare när det gäller att utveckla kommunikation, gott ledarskap, att attrahera och kunna behålla medarbetare samt att ta ansvar för miljön.

Nedan anges motiveringarna till dessa föregångaraspekter, de uppställda målen och de viktigaste åtgärderna år 2015 för att uppnå dessa målen.

Vi utvärderar kriterierna varje år. Vid slutet av 2015 bestämde vi att de kriterierna vi valde 2010 fortfarande är väsentliga för oss. Vi varken lade till eller tog bort någonting.

År 2016 kommer vi att utöka beskrivningen av leveranskedjan och uppdatera väsentlighetsanalysen i samarbete med intressentgrupperna. Vi kommer även att uppdatera koncernens etiska riktlinjer.

Förutom att vara en föregångare inom flera områden, vill vi ha en aktiv relation med våra intressentgrupper. I det perspektivet är följande kriterier särskilt viktiga: Att vara en pålitlig partner, utveckla öppenhet och transparens, dela med oss av kunskap, erbjuda medarbetare möjlighet till karriärutveckling och kompetensutveckling samt främja medarbetarnas balans mellan arbete och fritid.

Vilken betydelse kriterierna har för våra intressentgrupper och hur de inverkar på Nordic Morning beskrivs i tabellen Kriterier på företagsansvar. Koncernens arbetsgrupp för företagsansvarsarbete (CRI-gruppen), verkställande direktören och ledningen i koncernbolagen valde ut kriterierna och deltog i utvärderingen av deras betydelse.

År 2015 fastställdes väsentliga aspekter för rapporteringen i enlighet med kraven på den grundläggande nivån i de nya GRI G4-rapporteringsriktlinjerna. Tabellen om väsentlighetsbedömning har inte uppdaterats, eftersom de identifierade aspekterna ingår i den.

Koncernens avgränsningar

Koncernens avgränsning omfattar moderbolaget Nordic Morning Abp och dotterbolagen. De aspekter som identifierats i enlighet med GRI G4-rapporteringsriktlinjerna och tillhörande avgränsningar anges i tabellen Väsentliga aspekter och avgränsningar nedan.

GRI innehållsindex »

MÅLSÄTTNING: FÖREGÅNGARE

Kommunikationsutveckling

En snabb digitalisering utmanar organisationer till att förändra sig. Autamme asiakkaitamme menestymään muutoksessa. Utvecklingen av kommunikation ingår i vår affärsstrategi, som koncernens ledningsgrupp, VD och styrelsen svarar för.

Mål
Att stärka innovation och kunnande, att utveckla nya kommunikationslösningar, att intensifiera det interna samarbetet inom koncernen.

Prestationer 2015
Vi förnyade vår servicestrategi: vi erbjuder kunderna lösningar som bygger på ny teknik, data och analys, vilka förenar strategiskt innehåll, tjänstedesign som baseras på användarupplevelse, optimal synlighet och en engagerande kunddialog.

Vi grundade ett nordiskt försäljningsteam för att utveckla vår kundservice.

Vi grundade ett Analytics-team för att stärka vårt kunnande om att dra nytta av data och analyser.

Vi grundade tävlingen Innovation Awards för att uppmuntra medarbetarna att skapa nya servicelösningar

Fokusområden 2016
Utveckling av koncernens interna samarbete och försäljnings- och Analytics-teamens verksamhet, uppmuntran till innovationer genom kommunikation kring temat och genom att arrangera Innovation Awards 2016.

Mer information:
Strategi »

Gott ledarskap

Den ständiga förändringen i verksamhetsmiljön ökar behovet av kontinuerlig ledarskapsutveckling. Ett gott ledarskap bygger upp en inspirerande arbetsgemenskap och stärker medarbetarnas motivation och engagemang.

Gott ledarskap baseras på koncernens HR-strategi, och HR-chefen i samarbete med koncernens ledningsgrupp svarar för utvecklingen.

Mål
Våra chefer är goda ledare, som under en ständig förändring inspirerar och engagerar medarbetarna för att nå gemensamma mål och nyskapande.

Prestationer 2015
Ledarskapsutvecklingsprogram för chefer som inte hör till ledningsgruppen.

Nordic Bond 002-programmet för potential inom koncernen.

Fokusområden 2016
Fortsatt ledarskapsutveckling genom att erbjuda chefsutbildning kring aktuella teman.

Mer information:
Socialt ansvar »

Att attrahera och engagera medarbetare

Vi skapar en inspirationskultur, satsar på personalens välfärd och utveckling samt på gott ledarskap.

Att attrahera och engagera medarbetare baseras på koncernens HR-strategi, och HR-chefen i samarbete med koncernens ledningsgrupp svarar för denna utveckling.

Mål
Vi vill attrahera och engagera de bästa experterna inom kommunikationsbranschen.

Prestationer 2015
Nordic Bond 002-programmet för potential inom koncernen.

Det sociala HEIMO-spelet, som skapar samhörighet och stärker samarbetet.

Utbildningar kring lateralt tänkande, konsten att uppträda, lateralt tänkande och facilitering för personalen.

Vi startade ett utvecklingsprojekt för arbetsgivarimagen.

Fokusområden 2016
Vi fortsätter The Nordic Bond 002-programmet, utvidgar HEIMO-spelet, stödjer personalens kompetens och utvecklar koncernens image som arbetsgivare.

Mer information:
Socialt ansvar »

Miljöansvar

Vi minskar vår egen och våra kunders miljöbelastning genom satsningar på miljöansvariga funktioner, produkter och tjänster samt ökad miljömedvetenhet hos medarbetarna.

Miljöansvaret baseras på koncernens miljöstrategi och certifierade miljöprogram. Chefen för miljöprogrammet Green Nordic Morning, koncernens ledning samt i sista hand verkställande direktören och styrelsen svarar för miljöansvaret.

Mål
År 2015 är vårt ekologiska fotavtryck 40 procent mindre än år 2008, alla bolag har ett certifierat miljöprogram, vi ökar miljömedvetenheten hos personalen, kunderna och samarbetspartner.

Prestationer 2015
Effektiviseringen av lokalanvändningen fortsatte på Green Office-kontoren.

Användningen av lösningsmedel minskade med 47 procent inom Edita Prima och energieffektiviteten förbättrades med hjälp av ändringar i pappersinsamlingssystemet.

Fokusområden 2016
Vårt mål är att förbättra energieffektiviteten genom att effektivisera lokalanvändningen. Vi kartlägger koncernens leveranskedjor och uppdaterar Edita Bobergs miljösystem

Mer information:
Miljöansvar»

Väsentlighetsbedömning

 

Väsentliga aspekter och avgränsningar

GRI aspekt (G4 - 19)Avgränsning (G4 - 20-21)
EKONOMISKT ANSVAR
Ekonomiska resultat Nordic Morning-koncernen
MILJÖANSVAR
Material Nordic Morning-koncernen
Energi Nordic Morning-koncernen
Vatten Nordic Morning-koncernen
Biologisk mångfald Partners
Utsläpp Nordic Morning-koncernen
Avfall och avloppsvatten Nordic Morning-koncernen
Efterlevnad Nordic Morning-koncernen
Transport Nordic Morning-koncernen, partners
SOCIALT ANSVAR
Personal och arbetsvillkor
Anställning Nordic Morning-koncernen
Relationer mellan anställda och ledning Nordic Morning-koncernen
Hälsa och säkerhet i arbetet Nordic Morning-koncernen
Utbildning Nordic Morning-koncernen
Mångfald och jämställdhet Nordic Morning-koncernen
SAMHÄLLE
Mutor och antikorruption Nordic Morning-koncernen

Intressentgrupper

Nordic Mornings centrala intressentgrupper består av medarbetare, kunder, ägaren ( finska staten), samarbetspartners, konkurrenter, fackförbund, slutanvändare av våra tjänster och produkter, medborgarorganisationer och, i ett bredare perspektiv, hela samhället.

Dialogen med intressentgrupperna är en väsentlig del av Nordic Mornings arbete med företagsansvar och affärsverksamhet. Om vi ska vara framgångsrika och utvecklas som företag, yrkesmänniskor, arbetsgivare och samarbetspartner måste vi vara lyhörda för våra intressentgrupper.

På vår webbplats publicerar vi en gång i veckan en blogg, artikel eller video som behandlar väsentliga kommunikationsutmaningar för våra kunder. Vi använder även sociala medier för att kommunicera med våra intressentgrupper.

Affärsetisk kod

Vi har definierat “Affärsetiska koden och etiska standarderna” som ett av våra viktigaste CR kriterier. Affärsetiska koden innehåller de principer som varje medarbetare inom gruppen måste följa i sitt arbete och i relationer med kollegor, arbetsgivare, företaget, partners och andra intressenter. Affärsetiska koden gäller även för våra affärspartners.

Vi lanserade affärsetiska koden år 2013 och uppdaterar dem varje år efter behov. Koden infördes i mindre grupper med hjälp av introduktionsmaterial som koncernen tagit fram. På nätet finns även ett introduktionsverktyg som utvecklats från materialet. De etiska riktlinjerna finns tillgängliga som en tryckt broschyr, på intranätet och på webbplatsen som en pdf.

I december 2014 publicerade vi våra gemensamma nyckelbeteenden för att främja en god arbetsgemenskap och en framgångsrik affärsverksamhet.

Under 2015 sålde vi produkter och tjänster till kunder och övriga intressentgrupper för 108,1 milj. euro (114,6 miljoner euro) och köpte varor och tjänster från leverantörer för miljoner 52,5 euro (56,6 miljoner euro).

Nordic Morning skapade ekonomisk nytta åt sina intressenter för sammanlagt 55,5 miljoner euro (58,0 miljoner euro), varav den största delen, 50,6 miljoner euro (45,7 miljoner euro), riktades till personalen i form av löner, pensioner och sociala avgifter.

Personal

Två av de viktigaste aspekterna på företagsansvaret är gott ledarskap och att attrahera och engagera medarbetarna.

Hörnstenarna i vår HR-strategi är ledarskap, kompetens och en kultur av inspiration. 

Vi vill erbjuda alla medarbetare möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveckling i arbetet med hjälp av kompetensutvecklingsprogram i de olika företagen.

Våren 2015 lanserade vi det sociala HEIMO-spelet för personalen. Syftet med spelet är att stärka samhörigheten och samarbetet inom koncernen.

År 2015 hade 67,6 procent av koncernens personal minst ett utvecklingssamtal med sin chef (2014: 77,5 %).

Vi strävar efter en kultur av engagemang och kunnande. Om vi vinner medarbetarnas hjärtan, har vi lyckats.

Kunder

En kontinuerlig dialog med våra kunder hör till den grundläggande naturen i vår affärsverksamhet. I koncernbolagen diskuterar vi dagligen med kunderna om deras behov och förväntningar. Större delen av Nordic Morning-koncernbolagen genomför en kundenkät varje år.

Våra Nordic Morning-seminarier i Finland och Sverige lyfter fram olika aktuella kommunikationsfrågor. Evenemangen tjänar i första hand kundmarknadsföringen, men videointervjuer med talarna publiceras även på YouTube, där vem som helst kan titta på dem.

Vi betjänar våra under och andra kommunikationsintresserade genom att en gång i veckan publicera en blogg, artikel eller video på Nordic Mornings webbplats, som behandlar aktuella frågor och fenomen inom kommunikationsbranschen. Vi kommunicerar även aktivt på sociala medier.

Marknadsundersökningar stödjer interaktionen med kunderna. I Finland använder vi främst forskningsdata från Reklambyråernas förbund, Mediernas centralförbund och TNS Gallup och i Sverige information som produceras av Institutet för Reklam- och Mediestatistik.

Ägare

Nordic Morning Abp är ett finländskt publikt aktieföretag som till hundra procent ägs av finska staten. En representant för ägare är ledamot i Nordic Mornings styrelse. Ägaren får även regelbunden information om vår affärsverksamhet i form av olika ekonomiska rapporter.

 

Medlemskap och certifikat

Medlemskap

Nordic Morning är medlem i flera organisationer som främjar företagsverksamhet och kommunikationsbranschen i Finland och Sverige.

I Finland är de viktigaste Marknadskommunikationsförbundet i Finland, Mediernas Centralförbund, Finlands Marknadsföringsförbund, Finlands Förlagsförening, Helsingforsnejdens handelskammare och Finpro. I Sverige är Nordic Morning medlem i bland annat Finsk-svenska handelskammaren och Sveriges Marknadsförbund.

Nordic Morning är medlem i Finnish Business & Society ry (FiBS), ett företagsnätverk vars syfte är att främja ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvarsfull företagsverksamhet i Finland.

Edita Bobergs AB medverkar i FN:s initiativ Global Compact. I initiativet förbinder företag sig att följa internationellt godkända verksamhetsprinciper gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Edita Prima Oy är medlem i Förpackningsbranschens Miljöregister (PYR).

Edita Bobergs AB är medlem i den svenska förpackningsorganisation REPA.

Certifikat

Klimatneutral affärsverksamhet

Klimatneutrala koncernbolag 2014 var Edita Prima Oy och Edita Bobergs AB.

De har minskat koldioxidutsläppen som deras verksamhet orsakar och kompenserat de återstående utsläppen genom att finansiera FN-övervakade projekt inom mekanismen för ren utveckling i Indien.

Gröna kontor

Över 50 procent av Nordic Mornings kontorspersonal arbetar på kontor certifierade enligt WWF:s Green Office-kriterier.

Det nordiska miljömärket

Edita Prima i Helsingfors i Finland och Edita Bobergs i Falun i Sverige är Svanenmärkta produktionsanläggningar. Tryckverksamhetens miljökonsekvenser har beaktats i hela produktionskedjan. De material och produktionsprocesser som används motsvarar Svanenmärkets krav.

Standard för miljöledning

Miljöledningen i produktionsanläggningarna i Edita Prima i Helsingfors och Edita Bobergs i Falun motsvarar kraven i standarden ISO 14001.

Certifiering av skogar

Edita Prima har certifierat sina system för att spåra ursprunget för träfibern som används i deras papper på det sätt som förutsätts i de internationella programmen Forest Stewardship Council (FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). Edita Bobergs har certifierat sina system på det sätt som förutsätts i FSC.

Tryckerierna har rätt att använda dessa ursprungsmärkningar för papper. Märkningarna intygar att träfibern som används vid papperstillverkningen härstammar från skogar som sköts på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt.