Adding value for clients, and the world

FÖRETAGSANSVAR

Mervärde för intressentgrupper

Vi skapar mervärde främst för personalen, kunderna och ägaren. Även samarbetspartner, finansiärer samt stater och kommuner där vi verkar, är viktiga målgrupper för mervärde.

Under 2015 skapade vi ekonomiskt mervärde för våra intressentgrupper för sammanlagt 55,5 miljoner euro (58,0). Den största delen av detta, 50,6 miljoner euro (45,7), riktades till personalen i form av löner, pensioner och sociala avgifter. 2,0 miljoner euro (1,5) utdelning gavs till ägaren.

Vi sålde produkter och tjänster till kunder för sammanlagt 108,1 miljoner euro (114,6) och köptes produkter och tjänster av samarbetspartner för 52,5 miljoner euro (56,6).

Ekonomiskt ansvar »

Engagemang och framgångar

Kärnan i vår HR-verksamhet är att stödja, inspirera och hjälpa Nordic Morning-koncernens medarbetare att lyckas i sitt arbete.

Hörnstenarna i vår nya HR-strategi är lärande och utveckling, ledarskap samt en kultur av inspiration.

Under våren 2015 lanserade vi HEIMO, ett internt socialt spel som bygger samarbete och stärker samhörighet. HEIMO segrade i koncernens Innovation Awards-tävling och kom med på shortlist i European Digital Communication Awards.

Socialt ansvar »

Arbete för miljön

Vi minskar vår egen och våra kunders miljöbelastning genom satsningar på miljöansvariga funktioner, produkter och tjänster samt ökad miljömedvetenhet hos medarbetarna.

Bland koncernens kontor omfattar Green Office-systemet huvudkontoren i Helsingfors och Stockholm samt Edita Publishings, Klikkicoms och Ottoboni Finlands kontor i Helsingfors.

Koncernens produktionsanläggningar i Helsingfors och Falun är ISO 14001-certifierade, Svanenmärkta och klimatneutrala.

Miljöansvar »

Ansvarsfull användning av kunddata

Mobil teknologi möjliggör spårbarhet av människor och insamling av många slags användardata. Hur utnyttjas denna information på ett ansvarsfullt och kundorienterat sätt för marknadsföring? Läs Jesse Sandqvists tankar om förtroende och lojalitet vid marknadsföring.

Läs mer »

Samarbete som konkurrensfördel

“Även om en tjänst skulle vara i den absoluta toppen inom sin kategori, räcker inte enbart detta i en kontinuerlig förändring.” VD Timo Lepistö berättar hur samarbetet har byggts upp över företagsgränserna inom Nordic Morning.

Läs mer »

Av statsägda företag förväntas ett gott resultat och exemplariskt ansvar

”En ansvarsfull verksamhet stödjer företagets resultatutveckling, vilket ökar ägarvärdet. Desutom vill ägaren att företagen ska verka som goda samhällsmedborgare”, säger finansrådet Petri Vihervuori.

Läs mer »

Vi lär oss våra nyckebeteenden genom spel

Vi använder ett spel för att föra in våra nyckelbeteenden i vardagen, via övningar, videor och tävlingar. Det här sättet att lära och dela är ett roligt alternativ till ytterligare en PowerPoint-presentation.

Läs mer »

Stöd för Östersjön

Östersjön är ”hemmahav" för alla oss som arbetar på Nordic Morning i Sverige och Finland.

Nordic Morning stödde John Nurminens stiftelse och dess Ett Rent Östersjön-projekt i 2015.

Läs mer »

Förändringsförmåga och flexibilitet som resurs

Nordic Morning undersöker hur förändringsförmågan inom koncernen, bolagen och individerna kan stärkas genom coachning.

Läs mer »

En ekoeffektiv datacenterpartner

Nordic Mornings datacenterpartner Ficolo Ab:s datorer drivs med hjälp av vindkraft. Vikten av energieffektivitet och åtgärder för miljön ökar i datacentrens verksamhet.

Läs mer »

Stöd till ungdomars projekter

Under år 2015 har vi fortsatt vårt samarbete med Mahis-programmet och stöder sju olika ungdomsprojekt.

Läs mer »

Företagsansvarsprogram

Nordic Mornings värdeord, förnyelse, respekt och ansvar, stödjer företagsansvarsprogrammet, vilket är integrerat i koncernens strategi.


Nordic Mornings företagsansvarsprogram »

GRI innehållsindex » 

Riskhantering

Personal

Våra största, icke-finansiella risker hänger ihop med personalen. Dessa omfattar:

  • Att nyckelpersoner, chefer, experter eller personer som arbetar nära tillsammans med nyckelkunder lämnar företaget
  • Utmaningar i att rekrytera kompetenta medarbetare, särskilt experter inom olika områden av kommunikation, och rekrytering av chefer som kan utveckla affärsverksamheten
  • Att misslyckas med att få nyckelpersoner att känna sig engagerade
  • Arbetsolyckor vid tryckproduktion, till exempel läckage av kemikalier eller eldsvådor i produktionsanläggningar.

Vi hanterar risker med anknytning till personalen genom en god personalpolitik samt genom att betona utveckling av medarbetare och ledning. Vi lägger vidare vikt vid att engagera medarbetarna och att förbättra rekryteringen. Vi upprätthåller en god, i möjligaste mån öppen kommunikation och arbetar för att öka medarbetarnas deltagande i affärsutvecklingen.

Miljö

En eldsvåda eller ett kemiskt läckage i en av våra produktionsanläggningar kan skada miljön. Vi bedömer att våra övriga miljörisker är små.

Miljörisker hanteras främst med hjälp av olika system för miljöledning, till exempel genom att vi följer ISO 14001-standarden. Våra produktionsanläggningar följer de etablerade rutiner som fastställts i dessa miljöledningssystem för att identifiera och förhindra eventuella miljöfarliga situationer och olyckor. Auktoriserade utomstående parter granskar årligen att systemen följs.

Koncernbolagen utvärderar och testar regelbundet sin beredskap för nödsituationer och hur man ska agera i en sådan situation.

Klimatförändringar

Klimatförändringar är inte en betydande risk för vår affärsverksamhet inom den närmaste framtiden, eftersom dess effekter har varit mindre i Norden, där vi har våra huvudmarknader, än i andra delar av världen. Bekämpning av klimatförändringar har ändå en viktig ställning i vårt program för företagsansvar, eftersom de är det största enskilda hotet mot en hållbar utveckling globalt.

 Vi har lyckats minska vår klimatpåverkan betydligt sedan 2008, då vi först började undersöka vår inverkan på klimatförändringen.2009 vidtog vi åtgärder för att minska våra koldioxidutsläpp och började kompensera en del av utsläppen. Läs mer på miljöansvar.

Riskbedömning

Koncernens ledningsgrupp ansvarar för att hantera risker med anknytning till företagsansvar och för att reagera på dem. Nordic Mornings styrelse har godkänt de metoder för riskhanterings som ledningen använder. Ledningen ska bedöma riskernas sannolikhet och betydelse. Koncernens styrelse följer upp och bedömer de risker som klassificerats som betydande.

Styrning

Inom Nordic Morning-koncernen leds företagsansvaret av verkställande direktören. Tillsammans med CRI-arbetsgruppen (Corporate Responsibility Initiative) ansvarar koncernens kommunikationsdirektör för att utveckla företagsansvarsstrategin, och för kommunikation och rapportering i samband med den.

I CRI-arbetsgruppen finns även representanter för ekonomiadministration, personaladministration och den nordiska arbetsgruppen för miljöansvar. Kommunikationsdirektören rapporterar till Nordic Mornings verkställande direktör och koncernens ledningsgrupp om CRI-gruppens verksamhet.

Nordic Mornings företagsansvarsstrategi bygger på vedertagna policies och riktlinjer. Vi följer de internationellt erkända principerna för etisk standard, som FN:s Global Compact och ISO 14001-standarden för miljöledning. Våra rapporter uppfyller rekommendationerna för företagsansvarsrapportering för finska, statsägda bolag 2011 och i fråga om skattefotavtrycket de anvisningar som getts 2014.

Värden

Nordic Mornings värdeord förnyelse, respekt och ansvar, styr vår verksamhet i relation till den omvärld där vi verkar och till våra intressenter på alla nivåer i organisationen.

Det är ytterst viktigt för oss att ständigt vara innovativa och ständigt förnya vårt sätt att driva verksamheten eftersom vi verkar inom kommunikationsbranschen, som förändras i snabb takt.

Respekt innebär framför allt respekt för våra kollegor, kunder, samarbetspartner och alla vi möter samt respekt för deras arbete och kompetens.

Det främsta målet för Nordic Mornings styrelse, dess utskott och för koncernledningen är att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet. Vi följer lagen och berättar på ett öppet och ärligt sätt om vår verksamhet.

Rapportering

Nordic Morning strävar i sin förvaltning och rapportering efter ärlighet, transparens och pålitlighet. Vi berättar till exempel om grunderna för ersättningar till verkställande direktören och den övriga högre ledningen.

Granskningar och utredningar som genomförs av utomstående instanser hjälper oss att upprätthålla öppenhet. Nordic Mornings produktionsföretag ger årligen ut miljörapporter samt rapporter avsedda för myndigheter.

Vi deltar frivilligt i flera miljöprogram som förutsätter rapportering åt tredje part. Till dessa hör ISO14001-miljöledningssystemet, det nordiska miljömärket och WWF:s Green Office-program. Tredje parter granskar också våra miljökalkyler.

Vårt mål är att ärlighet, transparens och pålitlighet ska uppfyllas också i samarbete med våra intressentgrupper. Av våra samarbetspartner förutsätter vi ansvarsfullhet i deras affärsverksamhet.

Rapportering av förseelser

Varje medarbetare i Nordic Morning har möjlighet att framföra misstankar om överträdelser inom sin arbetsgrupp, till exempel oärlig eller oetisk verksamhet eller lagbrott, utan rädsla för att bli diskriminerad eller trakasserad.

I Nordic Morning-koncernens bolag kan frågor gällande överträdelser behandlas antingen i samarbetsråd, där varje personalgrupp representeras av ett ombud som gruppen valt bland medlemmarna, eller i andra regelbundna möten mellan arbetsgivare och arbetstagare. Alla kan berätta om överträdelser också för koncernens vd.

Rapportering

Nordic Mornings företagsansvarsrapport gäller räkenskapsperioden 1.1–31.12.2015 och omfattar moderbolaget Nordic Morning Abp och de dotterbolag som bolaget äger.

Bolag som Nordic Morning är delägare i ingår i koncernbokslutet, men Nordic Morning har inte företagsansvaret för dem.

Nordic Morning rapporterar årligen om företagsansvar i årsberättelsen. Den föregående företagsansvars-
rapporten publicerades i februari 2015.

Rapporteringen baseras på det program för företagsansvar som upprättades ursprungligen 2010, där man tar hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna av affärsverksamheten samt intressentgrupper som är intresserade av rapporten.

Vi uppdaterar vårt företagsansvarsprogram varje år efter behov.

Nordic Mornings företagsansvarsrapport följer modellen för redovisning av onoterade statsägda bolags företagsansvar (Statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik 3.11.2011, Bilaga 3) och det internationella rapporteringsinitiativet Global Reporting Initiatives (GRI) grundnivå i G4. 

Uppgifterna om ekonomiskt ansvar baseras på koncernbokslutet och bokföringen. Nyckeltalen om socialt ansvar kommer från personalinformations- och löneräkningssystemen samt från bokföringen. I beräkningen av personaltal har man följt Bokföringsnämndens allmänna anvisning om upprättande av verksamhetsberättelse. Siffrorna om miljöansvar kommer från egna system.

Rapporten har inte certifierats. Nordic Morning har själva bedömt, att rapporten motsvarar grundnivå i G4.

I delen Affärsverksamhet i denna rapport finns information om koncernens ekonomi, organisation, ägande, administration och bolag samt de förändringar som skett under 2015.

GRI innehållsindex »

 

Mer information

Annika Linna
Vice President, kommunikation och företagsansvar
annika.linna@nordicmorning.com
tfn +358 20 450 2600.

Vära värdeord

Förnyelse

Vi är innovativa föregångare inom kommunikation.

Respekt

Vi främjar jämställdhet, öppenhet och ärlighet.

Ansvar

Vi uppnår goda resultat på ett transparent och etiskt hållbart sätt.

Våra gemensamma nyckelbeteenden

Passion for Success

Vi har en positiv attityd till att arbeta smidigt och överträffa målen. Vi utvecklar saker på eget initiativ.

Openness and Sharing

Vi vill förstå andra, samarbeta och vara en del av ett team.

Curiosity to Learn and Innovate

Vi är nyfikna. Vi vill lära oss mer om olika saker, människor och utmaningar. Vi vill även ställa frågor, ifrågasätta och utmana nuvarande handlingssätt och vara öppna inför nya handlingssätt.

Helping Customers Succeed

Vi vill betjäna kunder och andra intressentgrupper och svara upp mot deras behov. Vi koncentrerar våra resurser mot att förstå och svara upp mot kundernas behov.

Affärsetisk kod

Koden bygger på Nordic Mornings värderingar och vägleder oss i samarbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter. De etiska riktlinjerna hjälper oss att lyckas i vår affärsverksamhet och trivas med vårt arbete.

Läs mer om vår affärsetiska kod »

Affärsområde

Optimering av varumärken

I affärsområdet Visibility & Service Design ingår Klikkicom Oy och Ottoboni Finland Oy i Finland och Klikki AB och Ottoboni Sweden AB i Sverige.

Ottoboni är specialiserat på affärs- och tjänstedesign. Klikkicom och Klikki är specialiserade på medieoptimering.

Läs mer »

At the heart of every brand

I affärsområdet Content ingår Sitrus Agency Oy och Edita Publishing Oy i Finland, Sitrus Agency och Mods Graphic Studio AB i Sverige och Sitrus Ukraine LLC i Ukraina.

Sitrus är specialiserat på innehåll och innehållsmarknadsföring, Mods Graphic Studio är specialiserat på bildbehandling och Edita Publishing är specialiserat på expertinnehåll, informationstjänster och inlärningslösningar.

Läs mer »

Trognare kunder

I affärsområdet Campaigns & Dialogue ingår Edita Prima Oy och Seed Digital Media Oy i Finland, Edita Bobergs AB och intresseföretaget BrandSystems AB i Sverige.

Edita Prima och Edita Bobergs är specialiserade på personaliserade trycksaker och Seed Digital Media är specialiserat på kundrelationsmarknadsföring.

Läs mer »