Communication beyond transformation - for the good of business and people

Ekonomiskt ansvar

Kati Niemelä, ekonomichef, Nordic Morning Abp


Mervärde för våra intressenter

I Nordic Morning innebär ekonomiskt att skapa mervärde för bolagets viktigaste intressentgrupper, personalen, kunderna och ägaren. Även samarbetspartner, finansiärer samt stater och kommuner där vi verkar, är viktiga målgrupper för mervärde

Ekonomiledning baseras på koncernens policyer och preciserade anvisningar samt på god förvaltningssed, en effektiv riskhantering och principerna för intern revision.

Ekonomichefen och koncernens ekonomienhet, samt i sista hand verkställande direktören och styrelsen, svarar för frågor som gäller ekonomin och bokslutet samt mer omfattande ekonomiskt ansvar.

Lönsam förändringshantering

Nordic Mornings affärsverksamhet har målmedvetet förändrats under de senaste 10 åren, från att ha varit dominerat av trycksaksproduktion till att jobba med lösningsorienterad konsultverksamhet och servicedesign som hjälper kunderna i en digital miljö. Trots att förändringstakten har varit mycket snabb på grund av marknadens förändring, har vi klarat av det här på ett lönsamt sätt. 

Hur stor förändringen är illustreras av att tryckverksamhetens omsättning år 2004 utgjorde hela 90 procent av koncernens omsättning, men bara 38 procent år 2015. Resterande 62 procent stod digitala tjänster, flerkanalstjänster och övriga tjänster för (se bilden "Nordic Mornings transformation" nedan).

För att åstadkomma denna förändring har koncernen förvärvat många företag. Integrationen av ett nytt företag är alltid en krävande och mångsidig process, där människor, tjänster, system, verksamhetsmetoder och hela företagskulturer ska integreras. Det är av största vikt att lyckas med integrationen eftersom det påverkar lönsamheten i det förvärvade bolaget och därmed hela Nordic Morning.

2015

Vi inledde året med att lansera en ny servicestrategi och organiserade koncernen i tre verksamhetsområden i enlighet med detta; Visibility & Service Design, Content och Campaigns & Dialogue. 

Vi stärkte våra digitala tjänster och innehållstjänster genom företagsförvärv och genomförde flera interna omstruktureringar och effektiviseringsåtgärder för att förbättra kundservice och lönsamhet.

Även om vi inte uppnådde alla lönsamhets- och tillväxtmål, lyckades vi med det strategiskt viktiga målet att öka samarbetet mellan koncernbolagen, vilket speglas i en betydande tillväxt av antalet gemensamma kundprojekt.

Vi stärkte affärsområdet Visibility & Service Design genom att förvärva svenska Ottoboni, som fokuserar på affärs- och servicedesign, samt det mindre finländska företaget Alkuvoima, som tillsammans med Citat bildar Ottoboni Finland. Ottoboni är ett exempel på lyckad integration. Företaget har snabbt hittat sin plats inom Nordic Mornings ekosystem och samarbetet med systerbolagen har börjat bra.

Vi effektiviserade ekonomiadministrationen genom att bilda en servicecentral för det i Finland. Servicecentralen betjänar hela koncernen och alla lagstadgade bokförings- och skatteärenden har koncentrerats hit. Det var en lyckad förändring, och vi uppnådde de sparmål som ställts upp.

Under 2015 såldes produkter och tjänster till kunder för sammanlagt 108,1 miljoner euro (114,6) och köptes produkter och tjänster av samarbetspartner för 52,5 miljoner euro (56,6).

Vi skapade ekonomiskt mervärde för våra intressentgrupper för sammanlagt 55,5 miljoner euro (58,0). Den största delen av detta, 50,6 miljoner euro (45,7), riktades till personalen i form av löner, pensioner och sociala avgifter. 2,0 miljoner euro (1,5) utdelning gavs till ägaren.

Koncernens resultat uppgick till -0,2 miljoner euro (3,4). I resultatet ingick betydligt färre poster av engångskaraktär än året innan, -0,2 miljoner euro (2,4 miljoner euro). Koncernens rörelseresultat utan poster av engångskaraktär var -0,1 (1,0) miljoner euro. Resultatet försämrades av lönsamhetsproblem i arktryckverksamheten i Sverige.

Koncernens soliditet uppgick till 48,6 (51,4) procent och likvida medel till 4,8 (9,3) miljoner euro.

2016

Vi fortsätter att utveckla koncernen på ett lönsamt sätt och följer upp kundernas behov och marknadsutvecklingen. Vi satsar även på att utveckla och effektivisera interna tjänster.

Intern revision och riskhantering

Ett bra förvaltningssätt samt en aktiv intern revision och riskhantering säkerställer lönsamheten i affärsverksamheten på ett effektivt sätt.

Vi gör årligen en riskanalys i samband med budgetprocessen. Risker rapporteras genast och man agerar omedelbart på dessa. Eftersom nivån på företagets interna kontroll är god och med hänsyn till företagets storlek beslutade styrelsen att det inte behövdes något separat uppdrag för intern revision år 2015.

Skattepolicy

Nordic Morning betalar skatt för sin affärsverksamhet i de länder där koncernen verkar, i enlighet med lokal lagstiftning och förordningar. Mer information om koncernens skattepolicy och verksamhetsprinciper återfinns längre ner på sidan.

Nordic Mornings resultat 2015 »

Finansiella strategi

Nordic Mornings transformation

Mervärde för intressenterna

IntressentIndikator201520142013201220112010
Kunder Försäljning 108 060 114 628 123 576 115 491 107 611 110 882
Leverantörer, material och tjänster Kostnad för varor 52 546 56 583 65 590 58 634 50 443 50 745
Totalt 55 514 58 045 57 986 56 857 57 168 60 137
 
IntressentIndikator201520142013201220112010
Personal och sociala avgifter Löner, pensioner 50 645 45 671 48 393 51 273 48 798 50 342
Offentlig sektor Direkt skatt -132 -102 123 -255 -40 244
Finansiärer Nettofinansieringskostnader 131 -49 -19 600 707 923
Välgörenhetsorganisationer Donationer 139 127 124 125 119 128
Ägare Dividender 2 000 1 500 0 0 990 1 740
Leverantörer Investeringar 7 786 3 980 3 579 7 368 5 017 3 312
Sammanlagt mervärde   60 569 51 127 52 200 59 111 55 591 56 689
Mervärde kvar i företaget   -5 055 6 918 5 786 -2 254 1 577 3 448
Skapat mervärde per heltidsanställd (T€)   78 88 87 81 77 73

Nordic Mornings skattepolicy och veksamhetsprinciper

Nordic Morning-koncernen betalar skatt för sin affärsverksamhet i de länder där den verkar, med iakttagande av lokal lagstiftning och förordningar.

Nordic Mornings huvudmarknadsområden är Finland och Sverige. Dessutom har bolaget småskalig verksamhet i Ukraina samt via ett intresseföretag även i Indien. Koncernen har inga bolag eller affärsverksamhet i skatteparadisstater.

Koncernen strävar efter att säkerställa och öka ägarvärdet genom att utöva lönsam och effektivt förvaltad affärsverksamhet. Koncernens skattepolicy syftar även till att säkerställa ägarvärdet genom att den lokala lagstiftningen i respektive verksamhetsland alltid efterföljs och att skatterna på affärsverksamhetens resultat betalas i det aktuella landet.

Koncernens skatteärenden leds av koncernens ekonomichef, som rapporterar relevanta skattefrågor till styrelsens revisions- och strukturutskott och vid behov även till bolagets styrelse. Dagliga skatteärenden i de enskilda juridiska bolagen sköts av de lokala bokföringsenheterna, vars verksamhet övervakas via revisioner.

Vid svårtolkade eller på annat sätt komplicerade skattefrågor upphandlar koncernen stöd från externa skatteexperter. Koncernen kan även begära förhandsbesked och råd från skattemyndigheterna. Koncernens mål är att betala sina skatter och övriga myndighetsavgifter så korrekt som möjligt, inom utsatt tid och med iakttagande av lagstiftningen.

Koncernens har upprättat en policy för interndebitering, där principerna för prissättningen vid koncernintern handel över landsgränser fastställs. Policyn för interndebitering iakttar gällande anvisningar och lagstiftning.

Skatterapport 2015

År 2015 uppgick koncernens resultat före skatt till -0,4 miljoner euro (3,4 milj. euro). Merparten av den beskattningsbara inkomsten uppkom i Sverige. Inkomstkatterna uppgick till 0,1 miljoner euro (0,1 milj. euro). Anledningen till de låga inkomstskatterna var skatteförluster både i Finland och Sverige som fastställts under tidigare år. Dessa uppgick vid slutet av räkenskapsperioden 2015 till 12,0 milj. euro (17,8 milj euro). År 2015 var koncernens effektiva inkomstskattesats 37% (-3%).

Uppskjutna skattefordringar uppgick vid utgången av året till 0,01 milj. euro (0,1 milj. euro) och uppskjutna skatteskulder till 0,8 milj. euro (0,7 milj. euro). Enligt försiktighetsprincipen har koncernen inte bokfört uppskjutna skattefordringar för fastställda förluster från tidigare skatteår.

De mest betydande skatterna som betalats under räkenskapsperioden var arbetsgivaravgifter, 6,0 milj. euro (6,3 milj. euro), varav största delen betalades i Sverige.

Av de redovisade skatterna under räkenskapsperioden betalades sammanlagt 10,8 milj. euro (9,5 milj. euro) i mervärdesskatt och 9,4 milj. euro (10,2 milj. euro) i löneskatter.

Därutöver koncernen betalar i andra obligatoriska avgifter och avgifter av skattekaraktär och indirekta skatter, som vägtullar, energi- och försäkringsskatter, i samband med inköp.

Skatteavtryck

M€FinlandSverigeUkrainaKoncernen
   2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Omsättning 40,6 44,9 61,3 61,7 0,4 0,6 104,9 106,6
Resultat före skatt -0,4 2,5 0,0 0,8 0,0 0,0 -0,4 3,4
Utnyttjade förlustavdrag 1,3 5,2 2,8 0,6 0,0 0,0 4,1 5,8
Antal anställda 271 286 416 354 22 20 709 660

Resultatpåverkande skatter 
Skatt på årets resultat 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Arbetsgivaravgifter 0,3 0,3 5,7 5,8 0,0 0,2 6,0 6,3
Fastghetsskatt 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Andra skatter som t ex löneskatt 0,0 0,0 0,6 0,5 0,0 0,0 0,6 0,5
Återbetald moms 0,0 0,0 -2,0 -1,9 0,0 0,0 -2,0 -1,9

Vidareförmedlade skatter
Personalens källskatter 4,1 4,7 5,3 5,4 0,0 0,1 9,4 10,2
Företagets f-skatt 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6
Utgående moms 9,6 11,7 17,3 14,8 0,0 0,0 26,9 26,5
Ingående moms -5,9 -6,9 -10,2 -10,2 0,0 0,0 -16,1 -17,0
Återbetald moms 0,0 0,0 -0,1 -2,5 0,0 0,0 -0,1 -2,5
Punktskatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andra skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0