Av statsägda företag förväntas ett gott resultat och exemplariskt ansvar

Under de senaste åren har finska staten blivit aktivare när det gäller målsättningarna för företagsansvar. År 2014 var det stora diskussionsämnet kravet på att statligt ägda företag ska rapportera sina skatteavtryck. I fortsättningen kan vi få se allt livligare ansvarsdebatter på bolagsstämmorna i statsägda företag.

I lagen om finska statens bolagsinnehav och ägarstyrning, som trädde i kraft år 2008, dras riktlinjer upp rörande statsägarens vision och regleringen av ägarstyrning. Ägarstyrningslagen gäller statens ägande i alla företag; normerna och instruktionerna för ägarpolitiken gäller både börsföretag och onoterade företag.

Finlands regering ställer upp de centrala målen och principerna för ägarpolitiken i regeringsprogrammet och de preciseras i ett principbeslut om ägarpolitiken. Det senaste principbeslutet är från november 2011. Enligt detta ska företag där staten är majoritetsägare – som Nordic Morning – årligen rapportera om sitt företagsansvar.

Finansrådet Petri Vihervuori har suttit i Nordic Mornings styrelse i fyra år. Enligt honom finns det två anledningar till att staten har gett instruktioner om företagsansvar i statsägda företag; för att öka innehavets värde och för att stärka ett gott företagsmedborgarskap.
”En ansvarsfull verksamhet stödjer företagets resultatutveckling, vilket ökar ägarvärdet.
För det andra vill ägaren att de ska verka som goda företagsmedborgare”, säger Vihervuori.

Öppnare skatterapportering

Våren 2014 presenterade finska regeringen ett handlingsprogram mot internationell skatteflykt. Programmet kräver att företag där staten är majoritetsägare från och med år 2014 rapporterar om sina skatter per land. I årsberättelsen om statens ägarstyrning år 2014 konstateras att samtliga företag publicerade fler skatteuppgifter än tidigare, men att det fanns stora skillnader mellan företagen i fråga om rapporteringens nivå och omfattning. Petri Vihervuori anser att Nordic Mornings skatterapportering är god.

Enligt honom finns inga nya nationella författningar rörande rapportering av företagsansvarsuppgifter inom synhåll.

”Enligt nuvarande uppgifter realiseras Europeiska unionens rapporteringsdirektiv senast år 2018. Jag anser inte att det finns något behov av att påföra företagen nya eller striktare rapporteringsförpliktelser i det här skedet”, konstaterar Vihervuori.

Den sittande regeringen har inte kommit med något principbeslut om ägarstyrning ännu. Men när tiden väl är inne för att bereda beslutet är Petri Vihervuori redo.

”Det vore bra om företagen på bolagsstämman presenterade mätbara mål för sitt företagsansvar och även uppgav huruvida målen har nåtts och, om detta inte har skett, vad som kommer att göras för att nå dem. Om man har lyckats nå målsättningarna, bör nya ställas upp.”

Enligt Vihervuori kommer det här att ytterligare betona företagsansvarsfrågornas vikt. Det är även en kraftfull uppmaning till de företag som dröjt med sitt ansvarsarbete att öka farten.

Text: Sari Kuvaja, Corporate Responsibility Advisor