Samarbete som konkurrensfördel

För några år sedan ansåg VD Timo Lepistö att han äntligen kunde beskriva tydligt hur Nordic Morning-helheten ska byggas upp. Riktningen hade varit klar under en längre tid, men först nu kändes det som om något – rentav revolutionerande – höll på att skapas. Fram till dess hade man provat sig fram och försökt hitta rätt riktning, men man hade inte kunnat förutse hur snabb förändringen skulle bli.

Den nya fasen startade redan 2007, då det dåvarande Edita började förändras till en koncern som tillhandahåller digitala kommunikationstjänster. Under uppbyggnadsfasen hade koncernen förvärvat ledande företag inom sina respektive segment. Nu har man börjat få ut det som man siktat mot: nya tjänster och lösningar som skapas tillsammans samt en allt starkare resultatförmåga. Man har börjat tala om Nordic Mornings tjänsteekosystem, där de tjänster och den kompetens som de olika varumärkena står för kompletterar varandra.

Timo Lepistö talar om år 2015 som ett ”enormt framsteg”:

”Vi har tagit till oss att samarbetet är kärnan i allting. Även om en tjänst skulle vara i den absoluta toppen inom sin kategori, räcker enbart detta inte till i en kontinuerlig förändring. Idag visar vi oss allt mer som ett Nordic Morning.”

I kärnan av Nordic Mornings ekosystem finns förmågan att analysera kundens problem och erbjuda en lösning, som allt oftare är en helhet som skapats av olika koncernföretags tjänster. Analysen utförs av våra analysexperter som verkar över företagsgränserna, medan försäljningen effektiviseras av gemensamma försäljningsteam.

”Vi berättar för kunden vad problemet är och genomför lösningarna från början till slut”, säger Lepistö.

Så har inte alltid varit fallet. De företag som Nordic Morning förvärvat har starka traditioner och sina egna kulturer. Att integreras som en del av en koncern kräver anpassning och förändringsförmåga av både företag och individer. Jukka Sundquist, VD för Klikkicom som koncernen förvärvade för tre år sedan beskriver förändringen inom Klikki som ”en uppväxt från tonåring till vuxen”:

”Vi var ett litet, tillväxtorienterat företag som var tvunget att lära sig disciplin och effektivitet. Vi var tvungna att börja axla ett verkligt ansvar och tänka på resultat i stället för enbart tillväxt.”

Förändringen har inte varit smärtfri för alla. Det har tagit tid att acceptera regler och resultatmål.

”Det bästa har varit att få bli en del av tjänsteekosystemet, där systerbolagens tjänster kompletterar och stärker varandra. För Klikki är detta samarbete en tydlig konkurrensfördel.”

Jukka Sundquist berömmer även det stöd inom ekonomi- och personalförvaltning som koncernen erbjuder. Tack vare detta har Klikki kunnat koncentrera sina resurser på att utveckla affärsverksamheten.

Här lyfter Timo Lepistö fram koncernens gemensamma värden som en förenande faktor:

”De är något som alla – både nya och gamla medlemmar i Nordic Morning-familjen – kan stödja sig på. Förnyelse, respekt och ansvar. Renew. Respect. Responsibility. De reflekterar vårt tankesätt och jag hoppas att det ska skapa energi.”

Avsikten är inte att tona ner företagens särprägel. Timo Lepistö talar om stammar, som innehållsstammen och synlighetsstammen. Han anser att det är viktigt att människor kan identifiera sig med den grupp som ligger närmast deras egen expertis.

Jukka Sundquist anser att tonårens styrka fortfarande finns kvar inom Klikki:

”Vi är smidiga och snabba vid förändringar och jag tror att vi tillfört en skaparglädje till koncernen.”

Enligt Timo Lepistö byggs en stark organisation upp av förtroende och gemensamma spelregler. När grunden är god, skapas också resultat. Människorna och företagskulturen har en avgörande roll också vid företagsförvärv:

”Jag tror att vi tack vare våra värden har kunnat få sådana företag och människor till koncernen som bidrar med en vidsträckt insikt och kunskap. Jag skulle inte köpa ett företag där jag inte litar på människorna eller som har oetiska aspekter inom sin kultur.”

Text: Sari Kuvaja, Corporate Responsibility Advisor