Communication beyond transformation - for the good of business and people

Yritysvastuuohjelma

Haluamme olla viestinnän edelläkävijöitä

Nordic Morningin yritysvastuuohjelma muodostuu kolmesta osa-alueesta: taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta. Arvomme, uudistaminen, kunnioitus ja vastuullisuus, tukevat konsernin strategiaan tiiviisti integroitua yritysvastuuohjelmaa.

Yritysvastuuohjelma kehitettiin alunperin vuonna 2010. Tärkeä osa kehitystyötä oli sidosryhmien odotusten selvittäminen. Työntekijöiden odotuksista saatiin tietoa henkilöstökyselystä ja konserniyhtiöiden johdon odotuksia selvitettiin haastattelemalla. 

Nordic Morningin yritysvastuunäkökohdat ja niiden olennaisuusarvio päätettiin osana yritysvastuuohjelman kehitysprojektia vuonna 2010. Meille tärkeimmät yritysvastuunäkökohdat, joissa haluamme olla edelläkävijöitä, ovat viestinnän kehittäminen, hyvä johtajuus, työntekijöiden houkutteleminen ja sitouttaminen sekä ympäristövastuu.

Alla on kerrottu näiden edelläkävijyysnäkökohtien perustelut, niille asetetut tavoitteet ja vuonna 2015 tehdyt tärkeimmät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arvioimme yritysvastuunäkökohdat vuosittain. Loppuvuonna 2015 päätimme, että vuonna 2010 valitut näkökohdat ovat edelleen meille olennaiset, emmekä lisänneet tai jättäneet pois mitään.

Vuonna 2016 kartoitamme konsernin toimitusketjut ja päivitämme olennaisuusanalyysin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Päivitämme myös konserrnin eettiset toimintaohjeet.

Edelläkävijyysnäkökohtien lisäksi erityisen tärkeitä ovat ne, joissa pyrimme olemaan proaktiivisia suhteessa sidosryhmiimme: haluamme olla luotettava kumppani, kehittää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, jakaa tietoa, tarjota henkilöstölle mahdollisuuksia urakehitykseen ja osaamisen kehittämiseen sekä edistää henkilöstön työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Alla olevassa Olennaisuusarvio -taulukossa on kuvattu eri näkökohtien merkitystä sidosryhmillemme ja niiden vaikutusta Nordic Morningiin. Näkökohtien valinnan sekä niiden merkitysten ja vaikutusten arvioinnin ovat tehneet yhteistyössä konsernin yritysvastuutyöryhmä (CRI-ryhmä), toimitusjohtaja ja konserniyhtiöiden johto.

Vuonna 2015 määrittelimme raportoinnin kannalta olennaiset näkökohdat uuden GRI G4 -raportointiohjeiston mukaan. Olennaisuusarvio-taulukkoa ei päivitetty, koska tunnistetut näkökohdat sisältyvät siihen.

Konsernin laskentaraja

Konsernin laskentarajaan kuuluvat emoyhtiö Nordic Morning Oyj ja tytäryhtiöt. GRI G4 -raportointiohjeiston mukaiset tunnistetut näkökohdat ja niihin liittyvät laskentarajat on esitetty alla olevassa Olennaiset näkökohdat ja laskentaraja -taulukossa.

GRI-vertailu »

Tavoitteena edelläkävijyys

Viestinnän kehittäminen

Nopea digitalisoituminen haastaa organisaatiot muutokseen. Autamme asiakkaitamme menestymään tässä muutoksessa. Viestinnän kehittäminen kuuluu liiketoimintastrategiaamme, josta vastaavat konsernin johtoryhmä, toimitusjohtaja ja hallitus.

Tavoitteet
Innovatiivisuuden ja osaamisen vahvistaminen, uusien viestinnän ratkaisujen kehittäminen, konsernin sisäisen yhteistyön tiivistäminen.

Saavutukset 2015
Uudistimme palvelustrategiamme: tarjoamme asiakkaille uutta teknologiaa hyödyntäviä, dataan ja analytiikkaan perustuvia ratkaisuja, joissa yhdistyvät strateginen sisältö, käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu, optimaalinen näkyvyys ja sitouttava asiakasdialogi. Perustimme pohjoismaisen myyntitiimin kehittämään asiakaspalveluamme ja Analytics-tiimin vahvistamaan osaamistamme tiedon ja analytiikan hyödyntämisessä. Järjestimme Innovation Awards -kilpailun, jolla kannustamme henkilöstöä luomaan uusia palveluratkaisuja.

Painopisteet 2016
Kehitetään konsernin sisäistä yhteistyötä sekä myynti- ja Analytics-tiimien toimintaa, kannustetaan innovointiin kommunikoimalla aiheesta ja järjestämällä Innvotion Awards 2016. 

Lisätietoa: Strategia 

Hyvä johtajuus

Toimintaympäristön jatkuva muutos kasvattaa tarvetta johtajuuden jatkuvaan kehittämiseen. Hyvä johtajuus rakentaa innostavaa työyhteisöä ja vahvistaa työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista.

Hyvä johtajuus perustuu konsernin HR-strategiaan, ja sen kehittämisestä vastaa HR-johtaja yhteistyössä konsernin johtoryhmän kanssa.

Tavoite
Esimiehemme ovat hyviä johtajia, jotka jatkuvan muutoksen keskellä innostavat ja sitouttavat työntekijöitä yhteisen päämäärän saavuttamiseen ja uuden luomiseen.

Saavutukset 2015
Johtamisen kehitysohjelma johtoryhmien ulkopuolisille esimiehille ja the Nordic Bond 002 -ohjelma konsernin potentiaaleille.

Painopisteet 2016
Kehitetään johtamista tarjoamalla ajankohtaisiin teemoihin liittyvää esimiesvalmennusta. Jatketaan the Nordic Bond 002 -ohjelmaa kevään ajan.

Lisätietoa: Sosiaalinen vastuu

Työntekijöiden houkutteleminen ja sitouttaminen

Rakennamme innostuksen kulttuuria, panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja kehittämiseen sekä hyvään johtajuuteen.

Työntekijöiden houkutteleminen ja sitouttaminen perustuu HR-strategiaan, ja sen kehittämisestä vastaa HR-johtaja yhteistyössä konsernin johtoryhmän kanssa.

Tavoite
Haluamme houkutella ja sitouttaa viestinnän alan parhaat osaajat.

Saavutukset 2015
The Nordic Bond 002 -ohjelma konsernin potentiaaleille. Sosiaalinen HEIMO-peli, jonka avulla luodaan yhteenkuuluvuutta ja vahvistetaan yhteistyötä. Lateraaliajattelu-, esiintymis-, fasilitointi- ja mindfullness-koulutukset henkilöstölle. Työnantajamielikuvan kehittämisprojektin käynnistys.

Painopisteet 2016
Jatketaan the Nordic bond 002 -ohjelmaa, laajennetaan HEIMO-peliä, tuetaan henkilöstön osaamista ja kehitetään konsernin työnantajamielikuvaa.

Lisätietoa: Sosiaalinen vastuu

Ympäristövastuu

Vähennämme omaa ja asiakkaidemme ympäristökuormitusta panostamalla ympäristövastuullisiin toimintoihin, tuotteisiin ja palveluihin sekä henkilöstön ympäristötietoisuuden lisäämiseen.

Ympäristövastuu perustuu konsernin ympäristöstrategiaan ja sertifioituihin ympäristöohjelmiin. Green Nordic Morning -ympäristöohjelman johtaja, konsernin johto sekä viime kädessä toimitusjohtaja ja hallitus vastaavat ympäristövastuusta.

Tavoitteet
Vuonna 2015 hiilijalanjälkemme on 40 prosenttia pienempi kuin 2008; kaikilla yhtiöillä on sertifioitu ympäristöohjelma, lisäämme henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden ympäristötietoisuutta.

Saavutukset 2015
Green Office -toimistoissa jatkettiin tilojen käytön tehostamista. Edita Primassa vähennettiin liuotinten käyttöä 47 % ja energiatehokkuutta parannettiin paperinkeräysjärjestelmän muutoksilla.

Painopisteet 2016
Parannetaan energiatehokkuutta tilankäyttöä tehostamalla, kartoitetaan konsernin toimitusketjut ja päivitetään Edita Bobergsin ympäristöjärjestelmä.

Lisätietoa: Ympäristövastuu

Olennaisuusarvio

 

Olennaiset näkökohdat ja laskentaraja

GRI-näkökohta (G4 - 19)Näkökohdan laskentaraja (G4 - 20-21)
TALOUDELLINEN VASTUU
Taloudelliset tulokset Nordic Morning -konserni
YMPÄRISTÖVASTUU
Materiaalit Nordic Morning -konserni
Energia Nordic Morning -konserni
Vesi Nordic Morning -konserni
Luonnon monimuotoisuus Kumppanit
Päästöt Nordic Morning -konserni
Jätevedet ja jätteet Nordic Morning -konserni
Tuotteet ja palvelut Nordic Morning -konserni, kumppanit
Määräystenmukaisuus Nordic Morning -konserni
Kuljetukset Yhteistyökumppanit
SOSIAALINEN VASTUU
Henkilöstö ja työolosuhteet
Työllistäminen Nordic Morning -konserni
Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet Nordic Morning -konserni
Työterveys ja -turvallisuus Nordic Morning -konserni
Koulutus Nordic Morning -konserni
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet Nordic Morning -konserni
YHTEISKUNTA
Lahjonta ja korruption vastaisuus Nordic Morning -konserni

Sidosryhmät

Nordic Morningin keskeiset sidosryhmät ovat henkilöstö, asiakkaat, omistaja Suomen valtio, yhteistyökumppanit, kilpailijat, ammattiliitot, palvelujemme ja tuotteidemme loppukäyttäjät, kansalaisjärjestöt ja laajasti ymmärrettynä koko yhteiskunta.

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on olennainen osa Nordic Morningin yritysvastuuta ja liiketoimintaa. Menestyäksemme ja kehittyäksemme yrityksenä, ammattilaisina, työnantajana ja yhteistyökumppanina, meidän on kuunneltava sidosryhmiämme herkällä korvalla.

Julkaisemme verkkosivuillamme kerran viikossa blogin, artikkelin tai videon, joissa käsitellään asiakkaillemme olennaisia viestinnän haasteita. Käytämme myös sosiaalisen median kanavia sidosryhmäviestinnässä. Konsernin virallinen yhteinen kieli on englanti, mutta jaamme verkkosivustolla tietoa myös suomeksi ja  ruotsiksi.

Eettiset toimintaohjeet

Olemme määritelleet “Eettisen toiminnan ja periaatteet” olennaiseksi yritysvastuunäkökohdaksi. Konsernin eettiset toimintaohjeet ohjaavat jokaisen Nordic Morningissa työskentelevän toimintaa suhteessa asiakkaisiin, työtovereihin, alaisiin, yhtiöön, yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin. Edellytämme myös yhteistyökumppaneilta eettisten toimintaohjeidemme noudattamista. 

Laadimme eettiset toimintaohjeet vuonna 2013 ja päivitämme niitä tarpeen mukaan vuosittain. Toimintaohjeet jalkautettiin pienryhmissä konsernin tarjoaman perehdytysmateriaalin avulla. Sen pohjalta tehtiin myös verkossa toimiva perehdytystyökalu henkilöstölle. Eettiset toimintaohjeet ovat saatavilla sekä painettuna että intrassa ja verkkosivuilla digijulkaisuna. 

Joulukuussa 2014 julkistimme yhteiset toimintatapamme, joilla edistetään hyvää työyhteisöä ja liiketoiminnan menestystä.

Vuonna 2015 asiakkaille ja muille sidosryhmille myytiin tuotteita ja palveluita 108,1 milj. eurolla (114,6 milj. eurolla) ja toimittajilta ostettiin tuotteita ja palveluita 52,5 milj. eurolla (56,6 milj. euroa).

Nordic Morning loi taloudellista hyötyä sidosryhmilleen yhteensä 55,5 milj. euroa (58,0 milj. euroa), josta suurin osa 50,6 milj. euroa (45,7 milj. euroa), kohdistui henkilöstölle palkkoina, eläkkeinä ja sosiaalikuluina.

Työntekijät

Tärkeimpiä yritysvastuunäkökohtiamme ovat hyvä johtajuus sekä  työntekijöiden houkutteleminen ja sitouttaminen.

HR strategiamme kulmakivet ovat johtaminen, osaaminen ja innostuksen kulttuuri. 

Yrityskohtaisilla osaamisen kehitysohjelmilla haluamme tarjota jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden sekä henkilökohtaiseen että ammatilliseen työssä kehittymiseen.

Lanseerasimme henkilöstölle keväällä 2015 sosiaalisen HEIMO-pelin, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteenkuuluvutta ja yhteistyötä konsernissa.  

Vuonna 2015 vähintään yhden kehityskeskustelun esimiehen kanssa kävi 67,6 prosenttia (2014: 77,5%) konsernin henkilöstöstä.

Tavoitteenamme on luoda ja ylläpitää osaamisen ja innostuksen kulttuuria. Jos voitamme työntekijän sydämen puolellemme, olemme onnistuneet.

Asiakkaat

Jatkuva vuoropuhelu asiakkaiden kanssa kuuluu liiketoimintamme perusluonteeseen. Konserniyhtiöissä keskustellaan päivittäin asiakkaiden kanssa heidän tarpeistaan ja odotuksistaan. Suurin osa Nordic Morningin konserniyhtiöistä tekee vuosittain asiakastyytyväisyystutkimuksen.

Nordic Morning -seminaarimme Suomessa ja Ruotsissa nostavat esiin ajankohtaisia viestinnän ilmiöitä. Tilaisuudet palvelevat ensisijaisesti asiakasmarkkinointia, mutta esiintyjien videohaastattelut julkaistaan myös Youtubessa, missä kuka tahansa voi ne katsoa.

Palvelemme asiakkaitamme ja muita viestinnästä kiinnostuneita julkaisemalla Nordic Morningin verkkosivuilla noin kerran viikossa blogin, artikkelin tai videon, jossa käsittelemme ajankohtaisia viestinnän alan asioita ja ilmiöitä. Viestimme aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa.

Markkinatutkimukset tukevat vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Suomessa käytämme hyväksi pääasiassa MTL:n, Viestinnän keskusliiton ja TNS Gallupin tutkimustietoa ja Ruotsissa IRM:n (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) tuottamaa tietoa.

Omistaja

Emoyhtiö Nordic Morning Oyj:n omistaa Suomen valtio. Omistajan edustaja on Nordic Morningin hallituksen jäsen. Omistaja saa säännöllisesti tietoa liiketoiminnastamme myös erilaisten taloudellisten raporttien muodossa.

Jäsenyydet ja sertifikaatit

Jäsenyydet

Nordic Morning on jäsenenä useissa yritystoimintaa ja viestinnän toimialaa edistävissä organisaatioissa Suomessa ja Ruotsissa. Näistä tärkeimpiä ovat Suomessa Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto, Viestinnän Keskusliitto, Suomen Markkinointiliitto, Suomen Kustannusyhdistys, Helsingin seudun kauppakamari ja Finpro. Ruotsissa olemme jäsenenä mm. Suomalais-ruotsalaisessa kauppakamarissa ja Sveriges Marknadsförbundissa.

Nordic Morning on jäsenenä Finnish Business & Society ry:ssä (FiBS), jonka tarkoituksena on edistää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista yritystoimintaa Suomessa.

Edita Bobergs AB on mukana YK:n Global Compact 
-aloitteessa. Siinä yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa koskevia kansainvälisesti hyväksyttyjä toimintaperiaatetta.

Edita Prima Oy on Pakkausalan ympäristörekisterin (PYR) jäsen.

Edita Bobergs AB on ruotsalaisen pakkausalan organisaation REPA:n jäsen. 

Sertifikaatit

Ilmastoneutraalia liiketoimintaa

Konsernin yhtiöistä ilmastoneutraaleja vuonna 2015 olivat Edita Prima Oy ja Edita Bobergs AB.

Nämä yhtiöt ovat vähentäneet toimintansa aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja kompensoivat jäljelle jäävät päästöt rahoittamalla YK:n puhtaan kehityksen mekanismin projekteja Intiassa.

Vihreät toimistot

Yli 50 prosenttia Nordic Morningin toimistotyöntekijöistä työskentelee WWF:n Green Office -kriteeristön mukaan sertifioiduissa toimistoissa.

Pohjoismainen ympäristömerkki

Edita Priman tuotantolaitos Helsingissä ja Edita Bobegsin tuotantolaitos Falunissa Ruotsissa ovat Joutsenmerkittyjä. Niissä painotuotannon ympäristövaikutukset on otettu huomioon koko tuotantoketjun laajuudelta. Käytettävät materiaalit ja tuotantoprosessit vastaavat Joutsenmerkin vaatimuksia.

Ympäristöjohtamisen standardi

Edita Priman Helsingin ja Edita Bobergsin Falunin tuotantolaitoksen ympäristöjohtaminen vastaa ISO 14001-standardin vaatimuksia.

Metsien sertifiointi

Edita Prima on sertifioinut järjestelmänsä papereissa käytettävän puukuidun alkuperän jäljittämiseksi kansainvälisen Forest Stewardship Councilin (FSC) ja Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) -ohjelmien edellyttämällä tavalla. Edita Bobergs on sertifioinut kyseisen järjestelmänsä FSC:n edellyttämällä tavalla.

Edita Primalla ja Edita Bobergsillä on oikeus käyttää näitä paperin alkuperämerkkejä, jotka todistavat, että paperin valmistuksessa käytetty puukuitu on peräisin sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuullisesti hoidetusta metsästä.